...konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave – Generalnog direktora i izvršnih direktora Javnog preduzeća...  ...sljedeće pozicije: # Generalni direktor # Izvršni direktor za proizvodnju,...  ...Federacije BiH“, broj: 70/08) i člana 252. Zakona o privrednim društvima („... 

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.

Sarajevo
prije 13 dana
- obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Ureda uprave - prijem i otprema pošte za upravu - zaprima telefonske pozive i daje potrebne informacije - zaprima i raspoređuje te šalje e-mail i fax poruke - pripremanje manje složenih dopisa po nalogu nadređenih... 

Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.

Hrvatska
prije 14 sata
 ...kompaniji koja posluje po najvišim poslovnim standardima. Kako bismo i dalje nastavili uspešno poslovanje, potreban nam je: DIREKTOR MARKETINGA Glavna zaduženja: Kreira i implementira marketing strategiju kompanije i brendova, Definiše marketing plan i godišnji... 

Fruvita d.o.o.

Srbija
prije 5 sataNovi
 ...članka 21. Statuta Agencije za ugljikovodike (KLASA: 012-03/14-01/06, UR.BROJ: 405-01/01-21-7) od 3. prosinca 2021. godine, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, OIB 72156517632, dana 02. travnja 2024. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za... 

Agencija za ugljikovodike

Hrvatska
prije 1 dan
Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije...

Javni oglasi

Ključ
prije 11 satNovi
Tražimo ambicioznu i organiziranu osobu koja će se pridružiti našem timu kao tajnik/asistent direktora (m/ž). Glavni zadaci uključuju pružanje podrške direktoru i upravljanje administrativnim zadacima koji se odnose na svakodnevno poslovanje agencije. Odgovornosti: - organizacija... 

KATAL MEDIA d.o.o. za trgovinu i usluge

Hrvatska
prije 1 dan
 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Sektoru maloprodaje, podružnica Gračanica:   Direktor poslovnice (m/ž) Mjesto rada: Gračanica Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Tuzlanski kanton
pre 2 meseci
 ...za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije Radno mjesto: - Direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije – 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 (pet) godina Opis poslova: Neposredno upravlja... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Livno (Livno)
prije 3 sataNovi
 ...Na osnovu člana 34. Statuta, direktor Društva Astra d.o.o. Sarajevo raspisuje:  OGLAS Za prijem u radni odnos na radno mjesto    1. Trgovac (m/ž)  .........................................................................................   10 izvršilaca Za potrebe... 

Astra d.o.o.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...Na osnovu člana 4. tačka 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa propisanim plaćama i drugim ličnim primanjima radnika, Direktor Predstavništva strane humanitarne organizacije» Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo (u daljem... 

Islamic Relief Worldwide UK, BiH

Sarajevo
prije 7 sataNovi
 ...Über Arbeit Beschreibung der Arbeitsstelle: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  ...broj: 04-30-8-1199/24“ D I R E K T O R Refik Begić, magistar uprave Gespanschaft: Über den Beschäftigten Kontaktdaten... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Travnik
prije 9 sata
 ...JU „Zavičajni muzej“ Visoko na osnovu člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama...  ...upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se...  ...zaduženju za pojedine zbirke koje izvrši direktor Muzeja, radi na terenu na arheološkim... 
Ilijaš
pre mesec dana
 ...sačinjavanje izvještaja nadležnoj poslovnoj jedinici, odnosno direktoru; vršenje poslova verifikacije stare devizne štednje iz svoje nadležnosti...  ...uspješnih kandidata ukoliko je demobilizirani branilac ili član porodice demobiliziranog branioca u smislu čl. 2. i 3. Zakona o... 

Finansijsko-informatička agencija

Sarajevo
prije 14 dana
 ...Dnevni list, 08.04.2024. Na osnovu člana 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 5. Uredbe o...  ...podršci i zaštiti djeteta i porodice, drugi poslovi po nalogu direktora (pomoćnika). Pored opštih uslova predviđenih zakonom (da... 

JU Centar “Los Rosales” Mostar

Mostar
prije 14 dana
 ...aktivnostima mladih; koordinira poslove podrške mladima od strane organa uprave, te prati njhovu implementaciju; učestvuje u pripremi i izradi...  ...:1.572,50 KM Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine... 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Sarajevo
prije 6 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Večernji list, 10.04.2024. Na osnovu člana 20a Zakona o radu FBiH (Službene novine Federacije BiH broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/...  ...člana 4. Pravilnika o radu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar, v.d. direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar raspisuje: JAVNI OGLAS za... 

J.P. Komunalno d.o.o. Mostar

Mostar
prije 12 dana
 ...Na osnovu odluke Uprave Društva od 08.04.2024. godine INTEREUROPA RTC,  Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d....  ...reklamacija, obavljanje drugih poslova i dužnosti po ovlaštenju direktora Društva. Potrebni uslovi:  najniža potrebna stručna/... 

INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo

Sarajevo
prije 7 sataNovi
 ...Oslobođenje, 19.04.2024. Na temelju člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine...  ...robnih rezervi broj: 01-02-2-666/09 od 10.02.2009. godine, direktor Federalne direkcije robnih rezervi objavljuje JAVNI OGLAS... 

Federalna direkcija robnih rezervi

Sarajevo
prije 3 dana
 ...U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje...  ...stručne spreme u jedinstvenom organu uprave Općine Breza (Sl. glasnik Općine Breza...  .../2023 od 26.10.2023. godine, a na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik... 
Ilijaš
pre mesec dana
 ...identificirali trendove i prilike - voditi inicijative za razvoj tržišta u cijeloj europskoj regiji - pažljivo pratiti prodajne rezultate i dostavljati informativne izvještaje - provoditi istraživanje tržišta, predviđati trendove i koordinirati s direktorom prodaje Izvor:... 

Modulaz Group d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...Mostar, 12.04.2024. Na osnovu člana 45. Statuta Turističke zajednice Grada Mostara , člana 9. Pravilnika o radu Turističke zajednice...  ...će pozvani na interview pred Komisijom za izbor koju imenuje Direktor Turističke zajednice Grada Mostara. Ugovor o radu sa... 

Turistička Zajednica Grada Mostara

Mostar
prije 10 dana
 ...roku i uplatu taksi i poreza po istim  Sačinjava godišnje, polugodišnje finansijske izvještaje i mjesečne izvještaje za potrebe uprave društva Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda, putnih naloga Održava kontakt i koordinaciju sa bankama, revizorima, poreznom... 

Hifa Petrol d.o.o

Sarajevo
prije 19 sata
 ...60% i više) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice. Uvjerenje nadležne porezne uprave sa podacima da li je kandidat registriran u evidenciji osiguranih osoba na temelju radnog odnosa, sa kojom stručnom spremom i... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 5 dana
 ...usmena komunikacija sa kupcima - redovita komunikacija s odjelima unutar tvrtke - izrada analiza i prodajnih izvještaja za potrebe uprave - tehnička podrška krajnjim kupcima - marketinške aktivnosti u vidu izrade brošura, kataloga, izlaganja i prezentacije proizvoda... 

LOVATO ELECTRIC d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...Dnevni avaz, 19.04.2024. Na osnovu člana 12.a stav (1) tačka a) Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema jednog volontera... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 3 dana
 ...knjiženje transakcijskih računa, Obračun poreza; Obračun plata i ostalih dohodaka; Priprema i unos obrazaca na portal Porezne uprave, Priprema završnih obračuna i zakonom propisanih izvještaja, Praćenje poreznih propisa. Uslovi:  Radni odnos na... 

TIM SYSTEM d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 6 sataNovi
 ...Na osnovu odluke izvršnog direktora Društva od 01.11.2023. godine INTEREUROPA RTC,  Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos za slijedeća radna mjesta: SKLADIŠTAR  u Banja Luci... 

Intereuropa RTC d.d. Intereuropa RTC d.d.

Banja Luka
prije 22 dana
Tim našeg klijenta je mali, zato je svaki član jako važan. Posao skladištara obuhvaća sve što se tiče zaprimanja i otpremanja robe i njene administracije na skladištu kao i povremenu dostavu narudžbi kod klijenata. Konkretno opis posla obuhvaća: - utovar i istovar robe... 

Vedas Consulting Group

Hrvatska
prije 10 sataNovi
 ...povećanog obima posla, te proširenja tržišta van granica Bosne i Hercegovine, u potrazi smo za kvalitetnim kadrom, te na temelju odluke direktora kompanije raspisujemo konkurs za sljedeće radno mjesto: Skladišni radnik - 1 izvršitelj Odgovornosti i zadaci: Obavlja... 

Lion d.o.o. Gradiška

Bosanska Gradiška
prije 7 sataNovi
 ...mentorstva, učešće u projektima za unaprijeđenje nastavnog procesa, drugi poslovi prema Nastavnom planu i programu i po nalogu direktora. Obavezni uslovi: - VSS ili VŠS - profesor/nastavnik razredne nastave - Nastavu iz ovog nastavnog predmeta mogu izvoditi i lica... 

Richmond Park International Primary School Sarajevo

Ilidža
prije 11 dan