108 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...Dnevni list, 12.05.2023. Na osnovu člana 17. - 22. Pravila Muzičkog centra Pavarotti...  ...K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora na period od četiri (4) godine Pored...  ...presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti uprave - odredbom čl. IX stav. 1. Ustava BiH... 

JU Muzički Centar Pavarotti Mostar

Mostar
prije 21 dan

Direktor

 ...Oslobođenje, 29.05.2023. Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju...  .... 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene...  ...uvjerenjem  Federalnog zavoda PIO/MIO ili Porezne uprave F BiH ili drugog nadležnog organa o... 

JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar

Mostar
prije 4 dana

Direktor

 ...Dnevni list, 15.05.2023. Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim...  ...K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom za stara i iznemogla...  ...” Jablanica II Opis pozicije Direktor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 18 dana

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...Dnevni list, 23.05.2023. Na osnovu člana 45.člana 47. i člana 48. Zakona o predškolskom...  ...se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječje obdanište „Zulejha...  ...Uvjerenje o nekažnjavanju Direktor se bira na period od 4 ( četiri ) godine... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 10 dana

Asistent/ica Uprave

Opis poslova: • Priprema radnih materijala za Upravu društva; • Unutarnja i vanjska komunikacija ispred Uprave društva; • Pregled i priprema izvještaja; • Izvršavanje administrativnih i uredskih poslova te opća koordinacija rada internih odjela i administracije;... 

„FEAL“ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg
prije 3 dana

Direktor

 ...Dnevni avaz, 11.05.2023. Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju...  ...13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene...  ...kojim članom Školskog odbora. Direktor JU Srednje politehničke škole u Mostaru... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 22 dana

Direktor

 ...Oslobođenje, 04.05.2023. Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.novine BiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona...  ..., 7/16 i 7/22), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Služene novine HNK“ broj 02/05),... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
prije 29 dana

Direktor

 ...Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine...  ...ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine... 

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine...  ...ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor, Zamjenik direktora, Savjetnik direktora

Opis poslova i radnih zadataka: Pomaže direktoru u radu Uprave, koordinira poslove kancelarije...  ...ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama...  ...sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u... 

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...Dnevni avaz, 22.04.2023. Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona...  ...Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-116... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

 ...poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1424,50 KM Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine: da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18... 

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre 2 meseci

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...organizuje radne sastanke u Sektoru sudske uprave; daje mišljenje na nacrte ugovora,...  ...predsjednika Vrhovnog suda za Vrhovni sud i direktora Sudske policije Federacije BiH za Sudsku...  ...Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže direktoru u obavljanju poslova iz nadležnosti Službe...  ...moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u...  ...sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama... 

Služa za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...rješenja o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane direktora; vodi evidenciju svih uposlenih, formira, vodi, ažurira i vrši...  ...: 1.424.50 KM Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za nabavke

 ...Večernji list, 18.04.2023. Na osnovu člana 18. i 32.st. 2. Statuta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Odluke Uprave o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-2629...  ...komisije za nabavke na osnovu rješenja direktora, prati rokove za potpisivanje ugovora i vodi... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Kadet

 ...Glas Srpske, 15.05.2023. Na osnovu člana 15. stav (1), tačka a) Zakona o odbrani BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05), a u skladu...  ...prebivalištu (CIPS), izdat od strane nadležnog opšinskog organa uprave, ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja (ovjerena kopija ne... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Inostranstvo
prije 18 dana

Vježbenik

 ...Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar broj: UD...  ...samostalan rad KORPORATIVNA JEDINICA PREDSJEDNIKA UPRAVE - DIREKTORA # Stručni suradnik za sigurnost 2, Grupa za sigurnost,... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Sjekač, Kačilac

 ...Dnevni list, 11.05.2023. Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu...  ...prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje O G L A S za prijem radnika u radni... 

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Konjic
prije 22 dana