Član uprave / direktor m/ž posao Mostar

16 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ..., 5/04 i 8/06), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Sl. novine HNK“ broj: 2/05), članova...  ...kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora. Izbor i imenovanje direktora vrši se na... 

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Mostar
prije 11 dan

Medicinska sestra/tehničar ....

 ...Oslobođenje, 24.11.2021. Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26...  ...Odluke o potrebi prijema broj 01-1-6141/21 od 22.11.2021.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje J A... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
prije 11 dan

Domar/domaćin, Glumac-lutkar III ...

 ...Dnevni list, 22.11.2021. Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“ broj: 26/16 i...  ...člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o raspisivanju konkursa za prijem radnika... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 13 dana

Doktor medicine-ljekar opšte prakse u Hitnoj medicinskoj pomoći

 ...Dnevni avaz, 20.11.2021. Na osnovu člana člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj:46/10), člana...  ...organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“Jablanica, Direktor  JZU raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos... 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Jablanica
prije 13 dana

Prodavač (m/ž)

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Široki Brijeg
prije 4 dana

Stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću ...

 ...stranici Fonda, organizira konferencije za novinare, izrađuje priopćenja za javnost, reagiranja i dr. obavlja i ostale poslove po nalogu direktora. Opći uvjeti za prijem u radni odnos: Za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: da je... 

Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko - neretvanske županije/...

Mostar
prije 6 dana

SARADNICA ZA RAZVOJ TRŽIŠTA

 ...izveštajima; –          Kreiranje baze podataka kupaca, medicinskih saradnika i njeno stalno ažuriranje. –          Izvještavanje direktora i referenata prodaje o postignutim rezultatima i posjetama. –          Predstavljanje Blagoleks-a na simpozijumima i sajmovima... 

BLAGOLEKS

Mostar
prije 25 dana

Pripravnik

 ...odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opšte uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima...  ...zakonima u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički... 

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 4 dana

Stručni saradnik-organizator TJNC

 ...Dnevni avaz, 03.12.2021. Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine F BiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4.  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/19, 9/21 i 53/21)... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
prije 2 dana

Stručni savjetnik za javne prihode ...

 ...i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća:1.792,42 KM Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 6 dana

Šef Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo

 ...racionalno korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala službe. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18... 

Grad Mostar

Mostar
prije 9 dana

Primač-krojač u Šumariji Jablanica, Blagajnik-administrator ..

 ...posebne uvjete radnog mjesta. Redni broj Pripadnost braniteljskoj kategoriji Naziv dokaza - dokumenta 1. Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branitelja - Uvjerenje o statusu djeteta šehida/poginulog, umrlog i nestalog branitelja... 

J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o Mostar

Mostar
prije 11 dan