60 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za pripremu programa i projekata ,,,

 ...prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz... 

Općina Neum

Neum
pre 2 meseci

Angular Developer (Vision)

 ...maintain responsive and optimized UIs in our web applications. Collaborate in creation...  ...working with JavaScript (ES2015+) programming language; Excellent knowledge of HTML,...  ...Familiarity with backend technologies and database systems, such as Node.js and/or MongoDB.... 

NSoft Corporation

Mostar
pre 2 meseci

Direktor

 ...zakonitost i rezultate rada  Doma Predlaže osnove poslovne politike, program rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo  sprovođenje...  ...a isti je objavljen u dnevnim novinama  Dnevni list i službenoj web stranici Općine Jablanica . Nepotpune i neblagovremene prijave... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...korisnika i postignutim rezultatima fizikalne terapije, izrađuje plan i program terapije uz konsultacije s liječnikom, vodi dnevnik rada,...  ...u radni odnos u javni sektor HNŽ/K koji se može preuzeti s  web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 19 dana

MEAL Manager in Mostar

 ...Pristina. The total volume of the current programs is more than three million USD annually,...  ...in all MEAL processes at the Country Program. Lead M&E coordination for the entire...  ...data collection/tracking tools/formats/databases to ensure data quality, reliability and... 

People In Need

Mostar
prije 26 dana

Project Manager in Mostar

 ...Pristina. The total volume of the current programs is more than three million USD annually,...  ...Tables (ITT), M&E workplan, CFRM database, etc.); Collects & consolidates data...  ...SEAH) and Child protection at the project/program level and develop a mitigation plan accordingly... 

People In Need

Mostar
prije 26 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

Opis poslova: Vrši izradu normativnih akata, izvješća, programa i slično; vrši poslove vezane za radne odnose u pravobraniteljstvu; prati...  ...kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2. Kandidati... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Stručni savjetnik za izradu provedbenih planova

 ...na osnovu odgovarajućih podataka; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u određenoj oblasti kao i projektne...  ...Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2.... 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-ner...

Mostar
prije 6 dana

Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS

 ...učestvuje u aktivnostima prilikom provođenja samoevaluacije studijskih programa; učestvuje u procesu akreditacije i re-akreditacije...  ...objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz". Konkurs će se objaviti na web stranici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.... 

Univerzitet„Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 27 dana

Generalni sekretar

 ...rad na izradi prijedloga akata, informacija, izvještaja, analiza, programa i drugih materijala; učestvuje u rješavanju pitanja odnosa sa...  ...15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, . Natječaj je preuzet iz drugih izvora... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta / inspektor ....

 ...poslove za pomoć žrtvama mina, koordinira planove i rad u realizaciji programa vladinih i nevladinih organizacija koje se bave pomoći žrtvama...  ...obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici... 

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

Mostar
pre mesec dana

Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi civilne i protivpožarne zaštite ...

 ...i izvještaja o učešću zaposlenika na obukama i izradu godišnjeg Programa edukacije za zaposlenike i izabrane zvaničnike; priprema akte za...  ...neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .). 2.... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Ravnatelj

 ...uvjeta za imenovanje iz točaka 5. i 6. ovjerene kod nadležnog organa uvjerenje Službe za prava branitelja i njihovih obitelji program rada za mandatno razdoblje Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine. Natječaj je otvoren petnaest (15) dana... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
prije 5 dana

Direktor

 ...skladu sa Odlukom broj: 05-02-391-5/23 od 23.05.2023.godine Školskog odbora Škole kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs podnijeti program rada direktora škole za mandatni period od četiri (4) godine. Prijave se podnose u roku od petnaest (15) dana od dana... 

Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
prije 12 dana

Direktor

 ...potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti: Biografiju sa kontakt telefonom (poželjno priložiti i preporuke) Plan i program rada Ustanove za mandatski period Dokaz o stručnoj spremi - original ili ovjerena kopija Potvrdu ili uvjerenje o radnom... 

JU Muzički Centar Pavarotti Mostar

Mostar
prije 25 dana

Direktor

 ...sukobu interesa, # Ovjerena izjava da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora, #Program razvoja škole za period od četiri (4) godine. Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 26 dana

Referent za ekonomske poslove, Vozač autobusa

 ...-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva:  , kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž). Uz prijavni obrazac i kratku... 

Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 11 dan

Direktor

 ...iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja), Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Program rada i razvoja Centra na mandatni period od četiri (4) godine, Ovjerena izjava kandidata da nije zaposlen na drugoj funkciji koja... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
pre mesec dana