DIPLOMIRANI PRAVNIK (M/Ž)

 ...Radni odnosi, javne nabavke,zastupanje kod nadležnih organa, ostali poslovi po nalogu uprave Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet Položen vozački ispit "B" kategorije  Potrebno radno iskustvo: 12 mjeseci Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan... 

KRISTAL DOO Sarajevo

Sarajevo
prije 5 dana

Pravni savjetnik

 ...izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu reformskih aktivnosti u sklopu Projekta;...  ...trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

DIPLOMIRANI EKONOMISTA/DIPLOMIRANI PRAVNIK

~ Ekonomsko-finansijski i administrativni dr. poslovi Obavezni uslovi: VSS, diplomirani ekonomista ii diplomirani pravnik pripravnik, bez radnog iskustva Poznavanje engleskog jezika Položen vozački ispit "B" kategorije  Zapošljavanje putem Programa sufinansiranja... 

BES COMPANY d.o.o.

Sarajevo
prije 17 dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove

 ...KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu  trgovine Radno mjesto: - Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac 01. Opis poslova : izrađuje prednacrt i nacrt zakona i drugih... 

Federalno ministarstvo trgovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Kadet

 ...ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili svjedočanstva). Kao dokaz poznavanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrirani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercego...

Sarajevo
prije 6 dana

Rukovodilac projekta

 ...Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: VSS – diplomirani pravnik, ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...Bosne i Hercegovine do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Opis radnih zadataka: vodi evidenciju stalnih sredstava, vrši godišnji obračun... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Tajnik Uprave

 ...odgovara direktoru u skladu sa zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutarnjem ustroju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Pripadajuća osnovna netto plaća: 2387,00 KM Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
prije 2 dana

Ravnatelj

 ...uvjeta, kandidat za ravnatelja Agencije mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete. Visoka stručna sprema (VII stupanj), završen pravni, ekonomski, ili fakultet političkih znanosti, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova... 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Tajnik s pоsebnim zadatkоm

 ...BiH. Za svоj rad оdgоvara Vijeću ministara. Posebni uvjeti:  VSS VII stupanj, završen fakultet društvenоg ili tehničkоg smjera, ili diplоma Bоlоnjskоg sustava studiranja društvenog ili tehničkog smjera sa najmanje 240 ЕCTS bodova; najmanje 5 godina radnog iskustva u... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Generalni sekretar

 ...propisima stavljeni u nadležnost, a za svoj rad neposredno odgovara predsjedavajućem Vijeća ministara BiH. Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili pravni fakultet po bolonjskom sistemu studiranja s najmanje 240 ECTS bodova, najmanje pet godina radnog... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Načelnik Sekretarijata

 ...najpovoljnijeg ponuđača i zaključuje ugovore o javnim nabavkama sa pravnim i fizičkim licima, koordinira rad zaposlenih u Sekretarijatu i...  ...godišnji izvještaj o radu. Posebni uslovi : VSS – završen pravni ili ekonomski fakultet VII stepen stručne spreme ili ekvivalent... 

Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Vježbenik

 ...Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Vježbenik - sa završenim pravnim fakultetom, prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan...  ...mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen pravni fakultet, prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan s... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za poslove pisarnice

 ...05-34-3-351-1/23SD od 14.7.2023. godine raspisuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM UPOSLENIKA U RADNI ODNOS Sektor za opće, pravne i kadrovske poslove/Pisarnica Mjesto rada : Ispostava Sarajevo # Referent za poslove pisarnice (R.M. Sistematizacija 59.) 1... 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik - koordinator predmeta

 ...Izvršava i druge poslove po nalogu glavnog tužioca ili rukovodioca odjela. Posebni uvjeti: -    visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog smjera, -    položen stručni upravni ispit, -    1 (jedna) godina radnog... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik; Šef pisarnice

 ...odsjeka za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Šefu sektora. Posebni uslovi:  univerzitetsko obrazovanje VSS, ekonomski ili pravni fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja; 4 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit;... 

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

 ...kojom se dokazuje nabavka i utrošak istih, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u zaposlenost osoba sa invaliditetom, radno-pravni položaj kao i drugu neophodnu dokumentaciju kojom se dokazuje prisustvo i rad osoba sa invaliditetom kod korisnika sredstava za... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Stručni saradnik; Sudski pripravnik; Sudski volonter

 ...pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

 ...mu odredi šef odsjeka.    Posebni uslovi: Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost ili Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka ili Ekonomski fakultet; položen stručni upravni ispit; tri godine radnog iskustva u struci;... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni savjetnik za radne odnose

 ...: - Stručni savjetnik za radne odnose – Odsjek za radne odnose i opće poslove  -  Sektor pravnih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : obalja sve pravne poslove u vezi sa provedbom zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa; priprema... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

Opis poslova: pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika-asistenta pomaže sudijama i vijećima u vođenju predmeta...  ...rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent - specijalist za finansijsko-materijalne poslove i likvidaturu

 ...sjedištu Ministarstva-Sarajevo 1/01 Referent – specijalist za finansijsko-materijalne poslove i likvidaturu SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJAI.NE POSLOVE Odsjek za finansijsko – materijalne poslove 1/01 Referent – specijalist za finansijsko-... 

Ministarstvo za ljudksa prava i izbjeglice

Sarajevo
pre 2 meseci

Administrativni referent za poslove pisarnice, Tehnički Sekretar

 ...upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine Zajedničke službe Odsjek za opšte, pravne i kadrovske poslove 1/01 Administrativni referent za poslove pisarnice Opis radnih zadataka : Prijem i otprema pošte, fax... 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za propise iz oblasti pravnog sistema i uprave, Stručni savjetnik za saradnju sa Direkcijom za evropske integracije, Stručni savjetnik za propise iz oblasti ekonomskih odnosa, tržišt

 ...i Hercegovine 1/01 Stručni savjetnik za propise iz oblasti pravnog sistema i uprave 1/02 Stručni savjetnik za saradnju sa Direkcijom...  ...odgovara šefu odsjeka. Posebni uslovi : VSS – završen pravni fakultet VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje... 

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Medicinska sestra/ tehničar, Radnik u kotlovnici- ložač ...

 ...................................................1 izvršilac # Dipl.ing.hemije/Bachelor hemije 240 ECTS u Službi za laboratorijsku dijagnostiku...  ...na koje se prijavio. Kandidate koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa o mjestu i vremenu održavanja usmenog... 

JU Opća bolnica Konjic

Konjic
pre 2 meseci

Direktor

 ...prijedlog raspodjele dobiti f) daje prijedlog načina pokrića gubitka g) zapošljava i otpušta radnike i reguliše njihov radno pravni status u skladu s pravilnicima i važećim propisima h) predlaže organizaciju društva i sistematizaciju radnih mjesta i) utvrđuje... 

JKP “STANDARD“ d.o.o. Konjic

Konjic
prije 13 dana