26 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka: rukovodi Direkcijom, zastupa i predstavlja Direkciju i organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Direkcije; upravlja ljudskim resursima Direkcije; donosi propise i ostale opće i pojedinačne akte za koje je zakonima i ostalim propisima...

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor

 ...u j e J A V N I   K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica...  ...za stara i iznemogla lica” Jablanica II Opis pozicije Direktor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica obavlja sljedeće... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...odnos 1 . Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječje obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic 2....  ...iz matične knjige rođenih Uvjerenje o nekažnjavanju Direktor se bira na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 14 dana

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Agenciji. Obavlja zadatke utvrđene zakonima ili drugim relevantnim propisima. Provodi politike usvojene od Vijeća ministara...

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-17/15, te Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-116/23, Upravni odbor raspisuje K O N K U R S za izbor i... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Direktor, Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sig...

Sarajevo
pre 2 meseci

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

Opis poslova: Organizira zaštitu lica i imovine, potpuno čuvanje i zaštitu arhivske građe od uništenja, oštećenja i krađe, planira i organizira protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, organizira edukaciju i obuke državnih službenika i namještenika u oblasti zaštite od...

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...u Agenciji; izrada rješenja o formiranju radnih grupa u Agenciji i rješenja o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane direktora; vodi evidenciju svih uposlenih, formira, vodi, ažurira i vrši prijave i odjave za penziono i zdravstveno osiguranje za sve državne... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

Računovođa, Istražitelj

 ...Hercegovine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem zaposlenika u radni odnos br. 01/1-34-1-1051/23 od 19.05.2023. godine, Kolegij direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine raspisuje J A V N I   O G L A S za prijem zaposlenika u radni odnos na... 

Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

TESAR

~ Tesarski radovi u građevini ili dr.poslovi po nalogu direktora Obavezni uslovi: ~ VKV, KV ili priučeni majstor Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov Kontakt telefon: 033 660 420 Kontakt email: ****@*****.***

KOLINVEST doo Sarajevo

Sarajevo
prije 22 dana

KONOBARICA / ŠANKER

 ...uslov?: radno iskustvo poželjno Platni razred: PO DOGOVORU Način prijave na oglas: ~ Na kontakt telefon Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima Kontakt osoba: DIREKTOR Kontakt telefon: 063 397 410 Kontakt email: ****@*****.***

OLD TRACK D.O.O.

Sarajevo
prije 3 dana

Sjekač, Kačilac

 ...radnika broj: P-1328/23 od 10.05.2023.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje O G L A S za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic Raspisuje se oglas... 

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Konjic
prije 26 dana

Referent za ekonomske poslove, Vozač autobusa

 ...Statuta Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama i Odluke direktora Društva br: 03-105/23 od 25.05.2023. godine, a sve u skladu sa...  ...radnih mjesta i zadataka, broj: 02-180/19 , od 31.10.2019. godine, direktor Društva   r a s p i s u j e: J A V N I   K O N K U R S... 

Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 11 dan

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...godine i broj: 01-02-73/22 od 17.02.2022. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog oglasa broj:01-30-1264/23 od 15.03.2023.godine, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine , objavljuje JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Doktor medicine na bolničkim odjelima, na određeno vrijeme

 ...odnos u JU Opća bolnica Konjic broj: U.O.02-12-266/2019 od 27.10.2019. godine i Odluke broj: 01-04-358/2023 od 05.06.2023. godine, Direktor JU Opća bolnica Konjic raspisuje: J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos ~ Doktor medicine na bolničkim... 

JU Opća bolnica Konjic

Konjic
prije 14 sata

Referent za računovodstveno-materijalne poslove

 ...osobe;  vodi evidenciju o izdatim reversima o zaduženjima stalnih sredstava i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposredno pretpostavljenog zaposlenika. Posebni uvjeti: pored opštih uvjeta predviđenih zakonom utvrđuju se i posebni uslovi... 

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Herc...

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo;  Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja; Broj izvršilaca: jedan (1); Opći uvjeti: ~ Opći uvjeti propisani... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...i dostavlja relevantnu dokumentaciju u žalbenom postupku Uredu za žalbe, učestvuje u radu komisije za nabavke na osnovu rješenja direktora, prati rokove za potpisivanje ugovora i vodi računa o potpisivanju ugovora tokom perioda važenja ponuda za postupke nabavki koji su... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana