...Narodne novine HNŽ/K“ br.4/19, br. 5/20), članka 38.statuta JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama, te Odluke direktora  broj 01/1-136/24 od dana 17.04.2024. godine  direktor raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme... 

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 5 dana