21 oglas za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka: rukovodi Direkcijom, zastupa i predstavlja Direkciju i organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Direkcije; upravlja ljudskim resursima Direkcije; donosi propise i ostale opće i pojedinačne akte za koje je zakonima i ostalim propisima...

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Agenciji. Obavlja zadatke utvrđene zakonima ili drugim relevantnim propisima. Provodi politike usvojene od Vijeća ministara...

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor, Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sig...

Sarajevo
pre 2 meseci

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

Opis poslova: Organizira zaštitu lica i imovine, potpuno čuvanje i zaštitu arhivske građe od uništenja, oštećenja i krađe, planira i organizira protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, organizira edukaciju i obuke državnih službenika i namještenika u oblasti zaštite od...

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...u Agenciji; izrada rješenja o formiranju radnih grupa u Agenciji i rješenja o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane direktora; vodi evidenciju svih uposlenih, formira, vodi, ažurira i vrši prijave i odjave za penziono i zdravstveno osiguranje za sve državne... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

Računovođa, Istražitelj

 ...Hercegovine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem zaposlenika u radni odnos br. 01/1-34-1-1051/23 od 19.05.2023. godine, Kolegij direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine raspisuje J A V N I   O G L A S za prijem zaposlenika u radni odnos na... 

Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

KONOBARICA / ŠANKER

 ...uslov?: radno iskustvo poželjno Platni razred: PO DOGOVORU Način prijave na oglas: ~ Na kontakt telefon Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima Kontakt osoba: DIREKTOR Kontakt telefon: 063 397 410 Kontakt email: ****@*****.***

OLD TRACK D.O.O.

Vogošća
prije 3 dana

TESAR

~ Tesarski radovi u građevini ili dr.poslovi po nalogu direktora Obavezni uslovi: ~ VKV, KV ili priučeni majstor Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov Kontakt telefon: 033 660 420 Kontakt email: ****@*****.***

KOLINVEST doo Sarajevo

Sarajevo
prije 22 dana

RECEPCIONER/KA

 ...Način prijave na oglas: Na kontakt email za prijave Na kontakt telefon Poštom na adresu poslodavca Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima Kontakt osoba: Direktor Kontakt telefon: 063 397 410 Kontakt email: ****@*****.***

OLD TRACK D.O.O.

Vogošća
prije 3 dana

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...godine i broj: 01-02-73/22 od 17.02.2022. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog oglasa broj:01-30-1264/23 od 15.03.2023.godine, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine , objavljuje JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za računovodstveno-materijalne poslove

 ...osobe;  vodi evidenciju o izdatim reversima o zaduženjima stalnih sredstava i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposredno pretpostavljenog zaposlenika. Posebni uvjeti: pored opštih uvjeta predviđenih zakonom utvrđuju se i posebni uslovi... 

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Herc...

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo;  Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja; Broj izvršilaca: jedan (1); Opći uvjeti: ~ Opći uvjeti propisani... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...i dostavlja relevantnu dokumentaciju u žalbenom postupku Uredu za žalbe, učestvuje u radu komisije za nabavke na osnovu rješenja direktora, prati rokove za potpisivanje ugovora i vodi računa o potpisivanju ugovora tokom perioda važenja ponuda za postupke nabavki koji su... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za administrativno ekonomske poslove

 ...i Hercegovine zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme, Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, na osnovu prijedloga komisije za izbor... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za koordinaciju rada veterinarskih inspekcij...

 ...proizvoda životinjskog porijekla, po potrebi uzima uzorke i dostavlјa u ovlaštene veterinarske laboratorije, i druge poslove po nalogu direktora Ureda i šefa odjelјenja. Za svoj rad odgovoran je šefu odjelјenja.  Posebni uslovi: VII stepen VSS - veterinarski fakultet; dvije... 

Ured za veterinarstvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...poslove i organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti interne revizije: informiše predsjednika Vrhovnog suda za Vrhovni sud i direktora Sudske policije Federacije BiH za Sudsku policiju Federacije BiH (dalje: Sudska policija) o početku unutrašnje/interne revizije, uz... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...vannastavnih aktivnosti polaznika Akademije; dužan je da postupa po svim zadacima koji su utvrđeni u mjesečnom planu rada koji donosi direktor i tako bude angažiran puno sedmično radno vrijeme na izvršavanju zadataka; sudjeluje u planiranju i provođenju slobodnih... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Šef Odsjeka za statistiku usluga i vanjske trgovine

 ...vršenja poslova, stara se o blagovremenom, stručnom i zakonitom izvršenju svih zadataka, redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika direktora osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi, postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice i vrši... 

Federalni zavod za statistiku

Sarajevo
pre mesec dana