Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Doktor posao

1-9 od 9 rezultata

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...Univerziteta u Sarajevu. Minimalni uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su: 1. Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen - doktor medicine sa najmanje 360 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 2. Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij... 
prije 11 dan
Opština Srbac  -  Srbac
 ...navedenoj ustanovi,5. Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.Posebni uslovi:-visoka (VII) stepen stručne spreme, doktor medicine, doktor stomatologije ili doktor medicine specijalista i-pet godina radnog iskustva u struci.VI - Sukob interesaKandidati... 
prije 10 dana
Arhitektonski fakultet Sarajevo  -  Sarajevo
 ...42/13) Vrsta posla:rad na određeno vrijeme Regija: O zaposleniku Znanja i kvalifikacije:USLOVI ZA IZBOR Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti; Vanredni profesor... 
prije 2 dana
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja naučnog stepena magistra nauka i doktora nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora; - vanredni profesor: proveden najmanje jedan... 
prije 2 dana
Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka
 ...o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor, okaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran), kratku... 
prije 7 dana
Agencija za državnu službu BiH  -  Banja Luka
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno... 
prije 1 dan
Banja Luka
 ...uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: Pod rimskim brojem I: -ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor, -dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),... 
prije 9 dana
Farmaceutski fakultet u Sarajevu  -  Sarajevo
 ...godine iskustva u saradničkim poslovima, prosječna ocjena i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5; b) docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti; c) vanredni... 
prije 7 dana
JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj  -  Doboj
 ...5) da se protiv njih ne vodi krivični postupak i 6) da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH. VII - Posebni uslovi: - doktor medicine (integrisani studij 360 ECTS bodova), diplomirani ekonomista (prvi ciklus 240 ECTS bodova) ili diplomirani pravnik (prvi ciklus... 
prije 2 dana