Javni oglasi posao

1-20 od 68 rezultati

Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu, 4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere, 5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA U ČINU „POLICAJAC“ GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE I (Broj slobodnih radnih mjesta) Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem IX klase kadeta: a) 100 (stotinu) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske... 
prije 13 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...original ili ovjerena kopija) sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
Konkurs za prijem radnika  Okružni sud u Prijedoru OPIS RADNOG MJESTA 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i vrši kontrolu tog rada, prima i sakuplja mjesečne izvještaje sudija i stručnih saradnika...
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
 ...Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6 79 102 Prijedor Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prije donošenja odluke... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Srebrenica
puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,jedan izvršilac; OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba...
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Kalinovik
2 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U radni odnos se prima lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati...
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Šekovići
na određeno vrijeme u školskoj 2017/2018 godini 9 časova, do 31.8.2018.godine, pripravnik OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne ...
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Trebinje
 ...Mandat počinje od dana stupanja na dužnost. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja istog u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti lično u prostorije uprave škole ili putem pošte na sledeću... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Bileća
(2 časa redovne nastave) - 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.08.2018.godine; OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Za nastavnika...
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...RADNI ODNOS U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom, od najmanje godinu dana, ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs. Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Zvornik
 ...vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15) i zahtjevima javnog konkursa. Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Šamac (opština)
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1.Uslovi Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/16) ispunjava i sljedeće uslove: ~ da ima završen prvi ciklus studijskog...
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...original ili ovjerena kopija) sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu Javni konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja. Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata... 
prije 12 dana
Javni oglasi  -  Pale (opština)
 ...JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA VSS - OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA“ PALE OPIS RADNOG MJESTA ~1 izvršilac ~radni odnos u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci II Pripravnik je lice koje je završilo fakultet, koje prvi put zasniva radni odnos u tom... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme od 29.01.2018. do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2018. godine, 16 časova nastavne norme sedmično Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o ...
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO RS OPIS RADNOG MJESTA 1 izvršilac Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme Opis poslova: stručni saradnik pomaže republičkim javnim tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
 ...Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6 79 102 Prijedor Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prije donošenja odluke... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Čitluk
J A V N I N A T J E Č A J ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA ČITLUK Opis pozicije ravnatelja vrtića: Voditelj Dječjeg vrtića Čitluk. Ravnatelj je i stručni voditelj Dječjeg vrtića. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanja Dječjeg...
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Visoko
 ...Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme I RADNO MJESTO Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci II USLOVI Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće : a. Opšti uslovi: Kandidat treba ispunjavati... 
prije 5 dana