Javni oglasi posao

1-20 od 40 rezultati

Javni oglasi  -  Bijeljina
na 95,83% norme, lice sa radnim iskustvom na poslovima koji se traže javnim konkursom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2018. godine, Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu...
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Bugojno
 ...konkursa. Prijavu sa traženim dokumentima, kandidati za pozicije državnih službenika trebaju dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH” , a kandidati za pripravnika u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srpske ili BiH da ima prebivalište u Republici Srpskoj da je stariji od 18 godina da ima opštu zdravstvenu sposobnost da se protiv njega ne vodi krivični postupak da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu...
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Bratunac
2 časa - na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom...
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Prijedor
diplomirani muzičar - pijanista - VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 29.06.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva OPŠTI USLOVI: 1)a) da je državljanin Republike ...
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Čajniče
11 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2018. godine, Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br. 1/16), ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju ...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Derventa
 ...spremu i to : Pod tačkom 1. - profesor klavira Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su : da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, a je... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na Pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova) Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom... 
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...1/01 Zamjenik direktora Opis poslova i radnih zadataka: ~ u odsutnosti direktora, obavlja njegove poslove; organizovanje javnog predstavljanja Instituta; oblikovanje i predlaganje strategije razvoja i/ili unapređenja Sistema akreditiranja BIH; učestvovanje u... 
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...Kanton Goražde ili na web stranici Agencije 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se... 
prije 13 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
1 izvršilac, na određeno vrijeme, najmanje godinu dana radnog iskustva, do 31.08.2018. godine. Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana...
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Prijedor
1 izvršilac na 4 časa sedmične norme na određeno radno vrijeme do 31.08.2018.godine. Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu da je državljanin Republike...
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Prijedor
 ...radnog mjesta“ -NE OTVARATI. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati,već ih evidentirati, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Kozarska Dubica (opština)
 ...prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Višegrad
1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu , 4 časa – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom o radu – (»Službeni glasnik RS« ...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Teslić
 ...porodiljskog odsustva - pripravnik (puna norma časova) 1.1. Opšti uslovi: Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba ispunjavati su: a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu b) da je... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Teslić
 ...preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“ ul. Karađorđeva bb 74 270 Teslić sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje). Konkurs ostaje otvoren 8... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Zvornik
 ...izvršilac, na neodređeno vrijeme, 10čp časova sedmično. 1. Opšti uslovi: Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba ispunjavati su: a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Doboj
doktor medicine, sa radnim iskustvom u struci, na određeno vrijeme, do 30.06.2018. godine, 8 časova - 1 izvršilac. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...usklađenosti; učestvuje u ocjenjivanju tijela za ocjenjivanje usklađenosti. Mjesto rada: Sarajevo Napomena za sve kandidate: Javni oglas se provodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji... 
prije 6 dana
12