Laboratorijski tehničar

 ...Večernji list, 16.09.2023. Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16, 89/18 i 44/22), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 7. Pravilnika o radu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar evid. br. 5714/2 od 22.07.2022... 

SKB Mostar

Mostar
prije 6 dana

Vozač autobusa

 ...Dnevni list , 11.09.2023. Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), čl. 5. i 7.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Sl. novine HNK/Ž“, br. 4/19 , br. 5/19 i br.... 

JP Mostar bus d.o.o. Mostar

Mostar
prije 13 dana

Nastavnik,

 ...Dnevni avaz, 28.08.2023. Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 27 dana

Direktor

 ...vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 12/03, 34/l3 i 65/13), člana 15. stav (4)...  ...u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 87/13 i... 

Fond za zaštitu okoliša HNK

Mostar
prije 13 dana

Upravitelj Šumarije Mostar ...

 ...Dnevni list, 13.09.2023. Na temelju čl. 20a. st. 1. Zakona o radu FBiH („Službene novine Fedreracije BiH“, broj: 26/l6 i 89/ 18), čl. 5. st 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“. broj: 4/19, 5/19 i 5/20), čl. 34.... 

„Šume Hercegovačko-neretvanske

Mostar
prije 11 dan

Voditelj ekspoziture

 ...Javni oglas se sprovodi u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine“ br.13/19, 9/21 i 53/21). Za sprovođenje procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za prijem u radni... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Spremačica

 ...Večernji list, 25.08.2023. Na temelju članka 20.a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12), članka 18. Statuta Sveučilišta... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana

Stručni suradnik - kontrolor

 ...neće uzeti u razmatranje u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 13/l9, 9/21 i 53/21). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.        Natječaj je preuzet... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 9 dana

Referent - Administrativno-tehnički sekretar

 ...dokazuje kompetencije za predmetno radno mjesto, a naročito dokaze iz Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica (Službene novine FBIH broj 54/19). Napomene: Dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne može biti starija od tri... 

Grad Mostar

Mostar
prije 18 dana

Rektor

 ...Večernji list, 20.07.2023. Temeljem odredbi članka čl. 16. i čl. 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 59/07 i 59/09), čl. 47. i 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-Neretvanskog kantona („... 

CKM Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne iHercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,...  ...tehničkih sredstava za potrebe Zavoda; obavlja poslove vođenja službenih evidencija i izdavanje uvjerenje, potvrda i drugih akata o... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Učitelj povijesti ....

 ...ostvaruju prava iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“, broj: 6/2018,4/2021 i 7/2022), ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave dokaz o navedenom.... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Blagajnik

 ...da je stariji od 18 godina; Kandidati su dužni dostaviti: vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (preuzeti obrazac sa službene Internet stranice Društva: ), životopis sa adresom i kontakt telefonom, ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe o stečenoj... 

JP Mostar Parking

Mostar
pre 2 meseci

Računovodstveno-administrativni radnik

 ...Oslobođenje, 22.08.2023. Na osnovu člana 85. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, i 7/22), člana 85. Pravila Osnovne škole „Bijelo Polje“ Potoci broj:01-51-2/07 od 16.03.2007. godine, člana... 

O.Š. „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik - referent

 ...) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,...  ...ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ nezavisno od toga kada su dokazi... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Vježbenik

 ...Dnevni avaz, 17.07.2023. Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21), člana 46. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji... 

Općinski sud u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Vozač-kurir

 ...Nezavisne novine, 09.08.2023. Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7 /05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine... 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Mostar
pre mesec dana

Učitelj katoličkog vjeronauka

 ...ostvaruju prava iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko – neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“, broj: 6/2018, 4/2021 i 7/2022), ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave dokaz o navedenom.... 

Osnovna škola Cim

Mostar
pre 2 meseci

Dramska glumica II. Grupe, Inspicijent ...

 ...Večernji list, 05.09.2023. Temeljem članka 20. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18, i 44/22) i članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ“ broj 4/19... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 19 dana

Direktor

 ...“ Mostar, na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH, br.46/10; 75/13), člana 72. Statuta ustanove i Odluke...  ...od dana zadnje objave konkursa. Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama F BiH“ i dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni... 

Javne ustanove Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
prije 3 dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,...  ...ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ nezavisno od toga kada su dokazi... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 24 dana

Cestar 1

 ...Večernji list, 06.07.2023. Na temelju čl. 20a. Zakona o radu Federacije BiH („ Službene novine Federacije BiH" broj 26116, 89/18, 23/20, 103/21 i 44/22), čl. 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine... 

CESTE d.d. MOSTAR

Mostar
pre 2 meseci

Viši referent-tajnica, Viši referent za administrativne poslove

 ...u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 45/05 i 103/21 ), suglasnosti predsjednika...  ...i primanje pismena na telefaks aparatu -vrši raspored službenih vozila i vodi potrebne evidencije -vodi evidenciju o voznom... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za sport

 ...) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,...  ...ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ nezavisno od toga kada su dokazi... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik za informisanje

 ...postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br 51/16 i 59/16) Prijavljivanje -...  ...uslove javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 26 dana

Profesor visoke škole, Asistent, Predavač visoke škole ..

 ...Dnevni list, 11.07.2023. Na temelju članka 54. i članka 63. Zakona o visokom obrazovanju HNŽ/K („Službeni glasnik HNŽ/K“, broj: 4/12) i članka 122. Statuta Visoke škole “Logos centar” Mostar, Senat raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika i suradnika za slijedeće... 

Visoka škola „Logos centar“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove i poslove javnih nabava

 ...Večernji list, 27.07.2023. Temeljem članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 49/05) i članka 6. točka 6. Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Ureda... 

Vlada Hercegovačko - neretvanske županije/kantona

Mostar
pre mesec dana

Čistačica u Eko servisu bolnice, Medicinska sestra/tehničar .....

 ...Oslobođenje, 06.07.2023. Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...Javni oglas se sprovodi u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine br. 13/ 19, 9/21 i 53/21). Za sprovođenje procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za prijem u... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Pomoćni radnik za fizičke poslove, Tokar/bravar ...

 ...Dnevni list, 21.07.2023. Na temelju članka 112. stavak 1.Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH". br. 26/16 i 89/19) i članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektora u Hercegovačko–neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ",... 

„Vodovod“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci