Magistar/ra farmacije posao

13 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Magistar farmacije

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Sarajevo
prije 9 dana

Magistar farmacije Nova Topola

 ...savjetovanje pacijenata, briga o kvalitetnoj nabavci u apoteci i narudžbama. Uslovi: ~ VSS sprema (Diplomirani farmaceut-magistar farmacije), ~ položen stručni ispit, ~licenca izdata od nadležne komore, ~ odlično vladanje MS Office paketom i radom na računaru... 

Novafarm apoteka

Nova Topola
prije 3 dana

Specijalizant

 ...godine, suglasno odredbama čl. 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistra farmacije („Sl. novine F BiH“, br. 62/15), i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizacija („Sl. novine F BiH“: broj 102/13), Dom... 

Dom zdravlja Mostar

Mostar
prije 8 dana

Kadet

 ...(ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana). Takođe, ne dostavljati univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome, budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje... 

Državnaj agenciji za istrage i zaštitu

Sarajevo
prije 8 dana

Upravnik Zavoda

 ...ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:  Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim... 

Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjer...

Sarajevo
prije 5 dana

Stručni saradnik za kemikalije i biocide Sarajevo

 ...bodova) bolonjskog sustava studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja farmaceutskifakultet, položen stručni ispit magistar farmacije, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji sevrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava... 

Federalno ministarstvo zdravstva

Sarajevo
prije 4 dana

Izbor nastavnika i saradnika

 ...svega navedenog u bibliografiji. Pod rimskim brojem Ib: ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor, uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na... 

Univerzitet u Banjoj Luci Univerzitet u Banjoj Luci

Banja Luka
prije 10 dana

Izbor nastavnika i saradnika Banja Luka

 ...primjerak svega navedenog u bibliografiji.Pod rimskim brojem Ib:-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim... 

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

Banja Luka
prije 11 dan

Stručni saradnici JP Elektroprivreda BiH d.d.

 ...studiranja, dužni su obavezno dostaviti diplomuprvog ciklusa. Ne mogu služiti kao valjan dokaz univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra iliekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, jer iste ne mogu dokazatistečeno zvanje... 

JP Elektroprivreda BiH d.d

Sarajevo
prije 3 dana

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

 ...izvršilaca # Akušersko- ginekološka sestra- tehničar- 5 (pet) izvršilaca # Pedijatrijska sestra- 1 (jedan) izvršilac # Magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva- 1 (jedan) izvršilac # Diplomirani inžinjer medicinske radiologije- 3 (tri) izvršioca... 

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

Sarajevo
prije 9 dana

Prijem 24 radnika Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

 ...četrnaest) izvršilaca2. Akušersko- ginekološka sestra- tehničar- 5 (pet) izvršilaca3. Pedijatrijska sestra- 1 (jedan) izvršilac4. Magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva- 1 (jedan) izvršilac5. Diplomirani inžinjer medicinske radiologije- 3 (tri)... 

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

Sarajevo
prije 10 dana