..., Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/ice Društva Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar, broj: 1544...  ...Deponija d.o.o. Mostar Oglašava se sljedeća pozicija: - Direktor/ica JP Deponija d.o.o. Mostar                    1 izvršilac... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...sprovođenju postupka za izbor i imenovanje direktora broj 130/23 od 28.12.2023. godine, na 14...  ...Mujić" Mostar. 2. Opis poslova Direktor obavlja poslove koji su Zakonom,...  ...original ili ovjerena kopija certifikata za menadžera ili uvjerenja o specijalizaciji iz zdravstvenog... 

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...automobil na korištenje tokom cijele godine, uključujući i za vrijeme godišnjeg odmora. Kandidati koji su zainteresovani za posao Produkt menadžer za rasvjetu Mostar svoje prijave mogu slati putem opcije Prijavite se za posao, na telefon 051/321-930 ili putem Vibera 065 200... 

Agencija Spektar

Mostar
prije 29 dana
 ...Javnog konkursa br. 142/2023. od 22.12.2023. Upravni odbor Centra za kulturu, objavljuje K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU MOSTAR Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za kulturu Mostar na period od 4 (... 

Centar za kulturu

Mostar
pre mesec dana
 ...Shodno ukazanoj potrebi Autoprevoz bus Mostar na lokaciji Mostar raspisuje:  OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Izvršni direktor društva OPIS POSLOVA:  Planiranje, usmjeravanje ili koordiniranje operativnih aktivnosti kompanije; Nadgledanje svakodnevne operativne... 

Sejari d.o.o.

Mostar
prije 16 sata
 .... S ciljem održanja uspjeha poslovanja te dodatnog rasta i razvoja, tražimo iskusnog i predanog stručnjaka za poziciju ~ Direktora/ice tvrtke – 1 (jedan) izvršitelj Odgovornosti: vođenje i motiviranje tima vrhunskih inženjera strateško vođenje tvrtke... 

INTEGRA d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
 ...6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih Škola (Službene novine HNK-a, br: 2/05), člana...  ...u razmatranje. Priloženi dokumenti se ne vraćaju.   Direktor Srednje medicinske škole Mostar bira se na mandatni period od... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Mostar objavljuje JAVNI NATJEČA J ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d....  .... Imenovanje se vrši na razdoblje od četiri (4) godine. Direktor Odjela za internu reviziju ima dužnost i odgovornost brinuti... 

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...javnoga natječaja za izbor i imenovanje članova Uprave (generalnoga direktora i izvršnih direktora) JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar...  ...tekstu: Društvo), i to za sljedeće pozicije: 1. Generalni direktor 2. Izvršni direktor za Proizvodnju električne energije 3.... 

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
opis poslova: - učestvuje u provedbi planova rada odjela i grupe; - vrši pripremne radnje, provjerava opremu i zadužuje potrebni novac i dokumentaciju za početak posla; - vrši ispravnu kategorizaciju vozila i obavlja naplatu cestarine, izdaje račune iz blagajne, vrši...

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...oštećenju, fotografije, obračune šteta i ostalu dokumentaciju; Po potrebi vrši procjenu šteta u drugoj državi uz prethodnu suglasnost Direktora Sektora procjene i likvidacije šteta; Predlaže rezervu za prijavljene materijalne šteta na osnovu dostupne dokumentacije.... 

ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d.

Mostar
prije 8 dana
 ...Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o prijemu radnika u radni odnos, broj 01-3036-15-01/24 od 09.02.2024. godine, objavljuje se: J A V... 

Pozorište lutaka u Mostaru.

Mostar
prije 15 dana
 ...zasnivanja radnog odnosa br. 01-02-256-1/24 od 16.02.2024. godine i člana 4. Pravilnika o radu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar, v.d. direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj  01-1-1-395/24 od 26.01.2024.godine, v.d.direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...da sva tonska oprema bude pravilno uskladištena •          prema potrebi obavlja i druge poslove po nalozima i uputama tehničkog direktora ili ravnatelja HNK Mostar. II.        UVJETI ZA RADNO MJESTO Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće i... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...nadležne Komisije donošenjem završnih akata s preporukama o daljnjoj podršci i zaštiti djeteta i porodice, drugi poslovi po nalogu direktora (pomoćnika). Pored opštih uslova predviđenih zakonom (da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin BiH), kandidati... 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los R...

Mostar
prije 12 dana
 ...sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj 01-1-1-4192-1/23 od 13.12.2023.godine, v.d.direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...pomagala, uzima materijale za hitne pretrage, hrani nepokretne korisnike, obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra. 02. obavlja tekuće i manje popravke u objektu Centra, vodi brigu o ispravnom funkcioniranju i održavanju... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...574/23 od 27.12.2023. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka, v.d. direktor preduzeća, raspisuje J A V N I   K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP Mostar bus d.... 

JP Mostar bus d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...područna odjeljenja Blagaj i B. Polje. O raspoređivanju radnih zadataka i dužnosti, kao i utvrđivanje mjesta i načina rada odluku donosi direktor Škole nakon izbora. Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti isključivo poštom na adresu:... 

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Odjel dječija biblioteka  Mostar  i člana 4. Pravilnika o radu JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka  Mostar, te Odluke direktora JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka  Mostar o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj:01-264/2023... 

JU Narodna biblioteka - Odjel dječija biblioteka Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...posla:  Provodi i organizira interne kontrole ispravnosti knjiženja u Glavnu knjigu, uočava nepravilnosti i izvješćuje Izvršnog direktora Prati zakonske propise iz oblasti računovodstva/revizije/poreza, izvješćuje Rukovoditelja računovodstva te osigurava primjenu... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...radnih zadataka iz domena svoje struke dio radnog vremena provodi na organizaciji odjela i u tom pravcu daje prijedloge pomoćniku direktora za pravne poslove, prati i tumači zakonske i druge propise značajne za rad Ustanove, te ukazuje na njihovu blagovremenu primjenu... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...podugovorenu opremu i ažurira njihove kartone Mijenja rukovoditelja laboratorija ako je odsutan ili zadržan Drugi poslovi koje mu direktor društva ili predstavnik kvalitete definiraju u okviru njegove stručne spreme Uvjeti: Strojarski tehničar, strojarski... 

Tvrtka „Lotrić Control“ d.o.o. Mostar,

Mostar
prije 25 dana
 ...6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj 2/05),...  ...prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene fotokopije. Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine, sa početkom... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre mesec dana
 ...6. Pravilnika o radu sa pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar, v.d. direktora J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar raspisuje: JAVNI  OGLAS za prijem radnika u radni odnos u J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar na neodređeno... 

J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...čisti i održava sve vrste podova, zalijeva i održava cvijeće; skuplja prljavo rublje od korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Ustanove Uvjeti za obavljanje poslova: Opći uvjeti: ~ da je državljanin BiH, stariji od 18 godina Posebni uvjeti:... 

Dom za starije i iznemogle osobe "KRALHICA MIRA" Bijakovići

Međugorje
pre mesec dana
 ...i člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“Jablanica, dana 26.01.2024.godine Direktor JZU raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine I  RADNO MJESTO:... 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Jablanica
prije 29 dana
 ...obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada po nalogu direktora. II a) Kandidati treba da ispunjavaju: a) opće uslove: da su stariji od 18    godina,     da su državljani  BiH... 

JU Centar za socijalni rad Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci