43 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Ravnatelj

 ...Dnevni list, 01.06.2023. Na temelju članka 62. točke 3. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju («N. novine HNŽ» broj: 8/2000. ,4/2004. , 5/2004. , 8/2006.) , suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a br: 02-30-982/23 od 10. 5. 2023.... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
prije 5 dana

Metalurg (VSS)

 ...SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KANDIDATI ĆE DOBITI NA RAZGOVORU ZA POSAO. Zahtjevi vezani za iskustvo i obrazovanje Obavezno  radno iskustvo na poslovima METALURGA u mašinskoj industriji i drugim srodnim industrijama Završen fakultete VSS... 

TN Bosnia d.o.o. Konjic

Konjic
prije 18 dana

Direktor

 ...Oslobođenje, 25.05.2023. Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 4. i čl. 7. Upustava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK... 

Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
prije 12 dana

Voditelj kvalitete

 ...korektivne mjere i izvršava nadzor nad provođenjem korektivnih i preventivnih mjera, održava kontrolu nad dokumentima i organizira obrazovanje iz sustava upravljanja kvalitetom, izvršava nadzor nad svim aktivnostima zahtijevanih standardima ISO/IEC 17025 u cilju... 

Javna ustanova „Veterinarski Zavod HNŽ/K“

Mostar
prije 7 dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...u javnom oglasu kandidati moraj ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: Za poziciju 01: ~(NK ili PKV) Osnovno školsko obrazovanje Za poziciju 02: ~ SSS - IV stupanj, medicinska škola (opći smjer), ~1 godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima struke... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 19 dana

Direktor

 ...Dnevni avaz, 11.05.2023. Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 26 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Direktor

 ...imenovanjima FBiH („Sl. novine F BiH“, broj. 12/03, 34/03 i 65/13) b)Posebni uslovi : VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana

Ravnatelj

 ...treba ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to: VŠS ili VSS iz područja predškolskog odgoja, pedagoških i psiholoških znanosti,... 

JU Dječiji vrtić „CICIBAN“

Prozor-Rama
prije 25 dana

Direktor

 ...92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i...  ...ima višu (VŠS) ili visoku (VSS) stručnu spremu (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja),... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
pre mesec dana

Pripravnik

 ...radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje: Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...propisane  Zakonom o predškolskom odgoju Hercegovačko- neretvanskog kantona, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje HNK, Pravilima i drugim aktima Obdaništa i to: VŠS ili VSS ( ili prvi ciklus bolonjskog sistema studija koji se vrednuje sa... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 14 dana

Spremačica, Učitelj kemije ....

 ...Dnevni list, 13.04.2023. Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 55. Statuta Škole, čl.  8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ br.: 12... 

Osnovna škola Crnići

Stolac
pre mesec dana

Stručni saradnik ,,,

 ...stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog obrazovanja ili gimnazija, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine...  .../priznavanju. dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 29 dana

Kantonalni termoenergetski inspektor

 ...da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre 2 meseci

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...05.2023. Na temelju čl. 20a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12), čl. 18. Statuta i čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 29 dana

Direktor

 ...u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH . 2. Posebni uslovi da ima visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja (završen medicinski ili stomatološki fakultet);  da ima položen stručni ispit i najmanje pet (5) godina... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Ravnatelj, Pomoćnik ravnatelja škole

 ...Večernji list, 08.04.2023. Na temelju članka 97., članka 98. stavak 3. i članka 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22 ), članka 88. i članka 95. Statuta Škole, članka... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana

PLANER SIROVINE ZA PRERADU (Žica)

 ...SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KANDIDATI ĆE DOBITI NA RAZGOVORU ZA POSAO. Zahtjevi vezani za iskustvo i obrazovanje Obavezno  radno iskustvo na poslovima PLANIRANJA u proizvodnom procesu u mašinskoj industriji i drugim srodnim industrijama... 

TN Bosnia d.o.o. Konjic

Konjic
prije 18 dana

Serviser fiskalnih uređaja (m/ž)

 ...unapređivanju korisničkih i servisnih uputstava Ostali servisni i drugi poslovi po nalogu nadređenog Uvjeti: Srednje obrazovanje tehničkog usmjerenja Spremnost na stalno učenje i razvoj Vozačka dozvola B kategorije Poželjno: Proaktivan rad Ozbiljnost... 

„Config“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci