93 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

PRAVNIK

Izrada ugovora, dopisa Analiza dokumentacije Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet Poznavanje engleskog jezika Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika Kontakt telefon: 061 468 232 Kontakt email: ****@*****.***

Mentor d.o.o.

Sarajevo
prije 4 dana

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

 ...dostavljanja prijave. Potrebni dokumenti:  I Ovjerene kopije:  univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 20 dana

Pravnik/advokat

 ...G L A S za slijedeće na radno mjesto ~ Pravnik/advokat - 1 (jedan) izvršilac Opis posla: ~ daje pravne savjete; sastavlja različite podneske (zahtjeve...  ...pravnim osobama. Uvjeti: VSS – pravni fakultet Radno iskustvo od minimalno dvije godine... 

Advokatura „Ćupina & Co“ Mostar

Mostar
pre mesec dana

Dipl. pravnik (m/ž)

 ...raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ~ Dipl. pravnik (m/ž) - 1 izvršitelj Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i ove uvjete: Završen pravni fakultet, Minimalno pet godina radnog iskustva Komunikativnost i... 

„Prisika“ d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Pravni savjketnik

Opis poslova: Pruža pravne savjete, sačinjava pravne akte i mišljenja, analizira i identifikuje probleme pravne prirode u implementaciji...  ...trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Diplomirani pravnik (m/ž)

 ...Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: stručna sprema VSS, završen Pravni fakultet bez radnog iskustva poznavanje rada na računaru vozačka dozvola B kategorije motiviranost za rad Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije na... 

Braća Mujić export import d.o.o.

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjetnik

 ...izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu reformskih aktivnosti u sklopu...  ...kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...Sarajevo;  Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje...  ...unutrašnjoj organizaciji Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje rada na računaru Radno iskustvo: minimalno... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Diplomirani pravnik/magistar prava

 ...Zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Davanje pravnih mišljenja i savjeta Praćenje zakonskih propisa i sudske prakse...  ...za izvršavanje odluka i dr. Uvjeti: VSS - diplomirani pravnik Poznavanje rada na računalu Poželjno znanje engleskog... 

„INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 12 dana

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

Opis poslova: Provodi pravna istraživanja i analize, savjetuje i daje mišljenja o relevantnim...  ...pravosnažne sudske odluke i relevantne pravne informacije u vezi sa ovim predmetima...  ...sljedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet ( VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za poslove pisarnice u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove

Opis poslova: Vrši poslove prijema i otpreme pošte, te evidentiranja iste u posebne knjige za prijem i otpremu elektroničnim putem, sukladno propisima o uredskom poslovanju, stara se o rukovanju čuvanju spisa, o ažurnosti dostave pošte ustrojstvenim jedinicama i otpreme...

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa...  ...sudu Bosne i Hercegovine: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

 ...starateljstvo, odnosi roditelja i djece i drugo), priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i...  ...ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ~3 ( tri) godine radnog staža u struci... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
prije 27 dana

Direktor

 ...Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske ili druge društvene struke najmanje tri (3)...  ...o završenoj stručnoj spremi ili nostificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 15 dana

Sudski volonter, Sudski pripravnik ...

 ...izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova).... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar Vlade odobri...  ...studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1 (jedna)...  ...(nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...pravobranitelju u proučavanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom...  ...VSS, najmanje VII stepen stručne spreme pravne struke, odnosno visoko obrazovanje prvog...  ...diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 20 dana

Direktor

 ...Bosne i Hercegovine, te druge poslove utvrđene zakonima, podzakonskim aktima i drugim propisima. Posebni uslovi:  ekonomski ili pravni fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit;... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...stručna sprema - VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet; najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima; položen pravosudni ispit; aktivno znanje... 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana