...HNK-a“ broj: 7/21), člana 36. Pravila JU Srednje građevinske  škole Mostar, Saglasnosti  Ministarstva obrazovanja, nauke,  kulture...  ...keramičar                       1 izvršilac (6 časova sedmično) # Sekretar škole... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
Opis poslova: rukovodi Kabinetom ministra i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (Član 27.:”Osnovnim organizacionim jedinicama (sektorima, kabinetom i službama) neposredno rukovode...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...1 izvršilac ( puno radno vrijeme) # Sekretar...  ...obavit će se intervju u petak 22.12.2023. godine u prostorijama Škole, sa početkom u 09:40 sati. Kandidati se neće posebno zvati na testiranje... 

JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...radnog vremena) B) na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najdalje do 30.06.2024. godine ~ sekretar škole                                                             1 izvršilac (puno radno vrijeme) C) na određeno vrijeme do povratka... 

JU Osnovna škola

Konjic
pre 2 meseci
 ..............................1 izvršilac (puno radno vrijeme) # sekretar...................................................................  ...neretvanskog kantona broj: 05-01-40-1363/05 od 18.8.2005. godine i aktima Škole, i to: Za radno mjesto A) 1 završen odgovarajući fakultet,... 

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic

Konjic
pre 2 meseci
 ...KLINIČKIM CENTROM Bolnička 4a 71000 SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA Kontakt telefon lica zaduženog za dodatna obavještenja: Sekretar Komisije, Safija Majunović – Sultanić, dipl. iur Kontak telefon: 033 214 284 Broj: 02-1-1-61-16/24 Sarajevo, 14.02.2024.... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 dana
 ...poznavanje savremenih komunikacijskih tehnologija (internet, elektronska pošta i sl). Status: Rukovodeći državni službenik - Sekretar s posebnim zadatkom Pripadajuća osnovna neto plata : 3.306,00 KM. Broj izvršilaca : jedan (1) Mjesto rada : Sarajevo... 

Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Herceg...

Sarajevo
pre mesec dana
 ...direktora osnovnih i srednjih škola  HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 2/05), člana 87. tačka 7. i člana 90. Pravila JU Osnovne škole „Čelebići“ Čelebići, člana 9. Pravilnika o radu škole, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-... 

JU Osnovna škola „Čelebići“

Konjic
prije 1 dan
 ...evidenciju o članstvu i provodi aktivnosti vezano za članstvo u Klubu; Radi i druge poslove koje mu odredi Direktor i Generalni sekretar Kluba; Za svoj rad odgovara Direktoru Kluba; Menadžer za komercijalne poslove i marketing je odgovoran za prodaju reklamno-... 

Fudbalski Klub Željezničar

Sarajevo
prije 4 dana
 ...polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Pravo učešća na konkursu  imaju lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci  ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni... 

Javni oglasi

Šipovo
prije 15 sata
 ...vezanim za izradu legislative iz oblasti interne revizije; položen stručni upravni ispit. Status: Rukovodeći državni službenik/sekretar sa posebnim zadatkom. Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.700,00 KM. Broj izvršilaca: jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo.   Napomene... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
prije 19 dana
 ...prijava i lični (biografski) podaci (isključivo po obrascima ponuđenim na b) Ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole, c) Ovjerena kopija diplome četverogodišnje srednje škole, d) Ovjerena kopijа nostrifikovane diplome i ekvivalencije svjedočanstava... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Inostranstvo
prije 20 dana
 ...Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Narodne novine HNŽ“ br. 2/05), članaka 39., 40. i 41. Statuta škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ br. 02-30-2598/23 od 7.12. 2023. god. i Odluke Školskog odbora ur... 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Mostar
prije 20 dana
 ...institucija koje se bave obukom za rad na računaru; # dokaz o poznavanju engleskog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škole ili drugih Institucija koje se bave obukom stranih jezika; # dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je kandidat isti položio).... 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 15 dana
 ...članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), članka 85. Statuta škole, članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj: 12/21 i 6/23) i... 

Osnovna škola Petra Bakule Mostar

Mostar
prije 11 dan
 ...("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19). Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju). Pravo učešća na konkursu... 

Javni oglasi

Prnjavor
prije 9 sataNovi
 ...a, br. 8/00, 4/04, 5/04, i 8/06), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja HNK, člana 26. Statuta JU Srednje škole Jablanica, broj: 01-449/06 od 4.5.2006. godine, Odluke Školskog odbora JU Srednja škola Jablanica broj: 01-36-71-2/24. od 8. 2. 2024... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
prije 12 dana
 ...broj: 02-30-296/24 od 12.02.2024. godine i Odluke Školskog odbora ur. broj: 03-02- 243/24 od 20.02.2024. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk sa sjedištem Škole u Čitluku na adresi Kralja Tomislava 94. raspisuje JAVNI NATJEČAJ na određeno... 

Javni oglasi

Čitluk
prije 21 sat
 ...člankom 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HNŽ-a, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), članka 58. Statuta škole broj: 32-134/06 od 26.04.2006. godine, broj: 32-849/12 od 19.11.2012, godine i broj: 32-483/21od 05.11.2021. godine, članka 8.... 

Osnovna škola fra Jeronima Vladića Ripci

Prozor-Rama
prije 12 dana
 ...temelju članka 54. i članka 63. Zakona o visokom obrazovanju HNŽ/K („Službeni glasnik HNŽ/K", broj: 4/12) i članka 122. Statuta Visoke škole „Logos centar“ Mostar, Senat raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika i suradnika za slijedeće znanstvene oblasti... 

Visoka škola „Logos centar“ Mostar

Mostar
prije 13 dana
 ...Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje. Кandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu... 

Javni oglasi

Dubrave
prije 9 sataNovi
 ...Upravnog odbora br. SD 001-102/23 od 23.08.2023. godine, raspisuje se K O N K U R S za prijem u radni odnos ~ Tehnički sekretar-blagajnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci Uslovi: Pored općih uslova propisanih zakonom... 

Ustanova „Sportska dvorana“ Konjic

Konjic
pre 2 meseci
 ...poslova čuvara u službi zaštite. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva), kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...na Univerzitetu (Kao dokaz o poznavanju stranog jezika priznaje se uvjerenje Centra za jezike Univerziteta, certifikat verifikovane škole stranih jezika, uvjerenje o položenom stranom jeziku na visokoškolskoj ustanovi). IV DOKAZI Kandidati uz potpisanu prijavu... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana
Tražimo vozača - dostavljača (m/ž) za kombi vozilo B kategorije za dostave u Zagrebu i okolici. Dostavlja se roba široke potrošnje u trgovine, ugostiteljske objekte, škole, vrtiće i razne druge ustanove. Izvor:

Hmelaš prijevoz i trgovina d.o.o.

Hrvatska
prije 1 dan
 ...ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju sukladno Pravilniku kriterija za zasnivanje radnog odnosa s novim uposlenicima Srednje škole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar. Kandidati će o terminu održavanja intervjua biti obaviješteni telefonskim putem.... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Dnevni list, 08.02.2024. Na temelju članka 62. zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i članka 47. Statuta Srednje škole Prozor, članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ-u, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i... 

Srednja škola Prozor

Prozor-Rama
prije 19 dana
 ...izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj 2/05), člana 26. Statuta Javne ustanove Srednje škole Jablanica, Odluke Školskog odbora broj: 01-36-535-2/23. te na osnovu Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci
 ...imenovanju direktora osnovnih i srednjih Škola (Službene novine HNK-a, br: 2/05), člana 36, 39., 40. i 41. Pravila Srednje medicinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br: 02-30-2412/23 od 16.11.2023. godine i Odluke... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...ponašanje u skladu sa islamskim propisima. Škola će objaviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na  web -stranici škole i  pristupit će  intervjuu u srijedu  03. 01. 2024 . godine u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali... 

Karađoz-begova medresa

Mostar
pre 2 meseci