22 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

 ...Tehnički sekretar (1 izvršilac) Kandididati su dužni da ispunjavaju opšte uslove popisane zakonom o radu i Pravilnikom o radu poslodavca, neophodne za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uslovi: Poznavanje engleskog jezika Poznavanje rada na računaru Poželjno... 

Metalna Industrija doo Metalna Industrija doo

Prijedor
prije 5 dana
 ...Zbog povećanog obima posla Hidraulika flex doo iz Laktaša raspisuje konkurs za popunu sljedećeg radnog mjesta: Poslovni sekretar (1 izvršilac) Opis posla: Pravovremeno prosleđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima ili klijentima, Zakazivanje... 

Hidraulika flex doo Hidraulika flex doo

Laktaši
prije 13 dana
 ...ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju. Ako se ne pojave na testiranju ili interviju, smatraće se da su odustali... 

JU OŠ „NIKOLA TESLA“ PRNjAVOR

Prnjavor
prije 23 sata
 ...ciljeva, samopouzdanje Dobre komunikativne sposobnosti Potrebna dokumentacija: Radna biografija ( CV ) Diploma završene škole Dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice sa upisanim stažom) Certifikat, diploma ili sličan dokaz o stečenom... 

Tehnički Remont a.d. Bratunac

Bratunac
prije 5 dana
 ...i 96.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 05/00, 04/04, i 05/04), čl. 112. Pravila JU Osnovne škole „Alija Isaković“ Prozor, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-798/22 od 26.04.2022. godine... 

JU OŠ „Alija Isaković“ Prozor

Prozor-Rama
prije 7 dana
 ...15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17, 31/18), 84/19, 35/20 i 63/20 ), člana 23. Statuta škole i Pravinika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS... 

JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Prijedor

Prijedor
prije 22 sata
 ...uzimati u razmatranje.Testiranje i intervju će se obaviti 02.06.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.Kandidati se neće posebno pozivati na itervju i testiranje a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs... 

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“, Turjak

Turjak
prije 22 sata
 ...potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 06.06.2022. godine u 12:00 časova u prostorijama škole.Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, a ako se ne pojave na intervju i testu smatraće se da su odustali od prijave... 

JU OŠ„GEORGIOS A. PAPANDREU“ ALEKSANDROVAC, LAKTAŠI

Laktaši
prije 23 sata
 ...u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19) direktor škole raspisujeK O N K U R Sza prijem u radni odnos1. Profesor likovne kulture, jedan izvršilac - 2 časa sedmično - pripravnik (na određeno... 

GIMNAZIJA „KALINOVIK“

Kalinovik
prije 22 sata
 ...poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružati obuku u radu na računarima; uvjerenje/potvrda o radnom stažu nakon završene srednje škole; uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci; ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana... 

Općinski suda u Čitluku

Čitluk
prije 9 dana
 ...radnog mjesta:1. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja na određeno vrijeme do povratka radnika sa radnog mjesta pomoćnik direktora škole, a najduže do kraja školske 2022/2023. godine, pripravnik - 1 izvršilacPosebni uslovi radnog mjestaIINastavu i druge oblike... 

JU OŠ “SVETI SAVA” DOBOJ

Doboj
prije 23 sata
 ...razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju. d) Potvrdu... 
Ilijaš
prije 8 dana
 ...obrazovanju , a u skladu sa članom 26. Zakona o radu člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole , te na osnovu Statuta JU OŠ „Danilo Borković“ Gradiška, Odluke ŠO JU OŠ „Danilo Borković“ o raspisivanju konkursa br. 441/2022, od... 

JU OŠ „Danilo Borković“ Gradiška

Bosanska Gradiška
prije 22 sata
 ...kategorije borca.Za radna mjesta pod brojem: 1. obaviće se testiranje _09.06.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bijeljina , a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno... 

JU OŠ „VUK KARADžIĆ“, BIJELjINA

Bijeljina
prije 23 sata
 .../17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. stav 1. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 49/18) i Odluke Školskog odbora JU Osnovne škole ''Jovan Dučić'' Kasindo (broj: 03-168/22... 

JU OŠ „Jovan Dučić“ Kasindo

Kasindo
prije 21 dan
 ...Stojanović“ LAKTAŠIKarađorđeva 10578250 LaktašiŠKOLSKI ODBORRaspisujeJAVNI KONKURSza izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović“ LaktašiPosebni uslovi radnog mjestaI - PredmetŠkolski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović“... 

JU OŠ „Mladen Stojanović“ Laktaši

Laktaši
prije 23 sata
 ...RS“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole (''Sl.glasnik RS '' broj :49/18 ), Školski odbor JU OŠ '' Vuk Karadžić '' Prijedor r a s p i s u j e:KONKURSZA IZBOR I IMENOVANjE... 

JU OŠ ''Vuk Karadžić'' Prijedor

Prijedor
prije 22 sata
 ...razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju. 2. Uvjerenje... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana
 ...OŠ „SVETI SAVA“ DUBRAVEI- PredmetŠkolski odbor JU OŠ „Sveti Sava“ Dubrave raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“ Dubrave, grad Gradiška.Posebni uslovi radnog mjestaII - Uslovi za učešće na konkursuZa... 

JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Dubrave

Dubrave
prije 8 dana