6 oglasa za posao

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...sektor HNŽ/K koji se može preuzeti s  web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K životopis, uvjerenje o državljanstvu (ne starije 6 mjeseci od dana objave Javnog oglasa), preslika osobne/... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 16 dana

Pomoćnik ravnatelja

 ...za javni oglas, koji se nalazi na web stranici Služe za zapošljavanje HNŽ-HNK - i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, te isti dostaviti osobno ili preporučenom poštom uz ostalu prateću dokumentaciju na adresu... 

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...u tekstu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK, na službenoj web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK. Biografiju – CV kandidata, Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija), Izvod iz matične... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 5 dana

Socijalni radnik

 ...sektoru u HNŽ-K, članka 6. st.3. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 29.Organizacije...  ...poslova radnog mjesta: -Vođenje evidencija i dokumentacije socijalne skrbi, Dijagnostika slučaja, Tretman i druge usluge, rad... 

Centar za socijalni rad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Direktor

 ...novine F BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 54. Zakona o socijalnoj zaštiti HNK („Sl. novine HNK“, broj: 3/05, 1/16, 3/20 i 11/21)...  ...obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske ili druge društvene struke najmanje tri... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 19 dana

Direktor

 ...stečenim nakon završene specijalizacije); da ima odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Doma zdravlja ili specijalizaciju iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva; da posjeduje znanje o zdravstvenom menadžmentu; da nema privatni/finansijski... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana