Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih...  ...potrebnih informacija za pripremu redovnih finansijskih izvještaja i specifičnih izvještaja po zahtjevu Direkcije... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : vrši prikupljanje,...  ...nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa....  ...Bolonjskog sistema studiranja ekonomskog ili upravnog smjera - najmanje... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za finansije

 ...spoljne trgovine i ekonomskih odnosa –...  ...Hercegovine do povratka državne službenice...  ...1/01Stručni saradnik za finansije...  ...ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Opis...  ...informacija i drugih stručnih materijala...  ...zadacima, položen stručni ispit,... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

Opis poslova:  Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim...  ...prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih...  ...sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika sredstava... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko-pravne, geodetske poslove i...  ...ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja – pravni ili ekonomski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog staža... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Saradnik za knjigovodstvene poslove Laktaši

 ...kvalifikacije i edukacija: VSS- Ekonomski fakultet, napredno poznavanje...  ...sistematičnost u radu. Opis poslova: Kontrola knjizenja ulaznih i...  ...za utuženje, drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca...  ...Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za knjigovodstvene poslove... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 13 dana

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u...  .... Posebni uslovi: VSS – pravnog smjera ili ekonomskog smjera; 1 godina radnog iskustva na poslovima nabavki... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - referent

 ...Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : radi na sređivanju i obradi građe,...  ...se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični...  ...servisiranje (finansijske i sve ostale bankovne usluge...  ...saradnje s Odjelom za pravne poslove i Sektorom za kreditne...  .../VŠS Usmjerenje : ekonomsko/društveno Radno... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Saradnik za pravne poslove Laktaši

 ...saradljivost i sistematičnost u radu. Opis poslova: Izrada prijedloga opštih i pojedinačnih...  ...odnose članova Društva i drugi poslovi od značaja za statusni položaj Društva,...  ...razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za pravne poslove Laktaši svoje prijave... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 26 dana

Načelnik sektora za materijalno-finansijske poslove

 ...1/01 Načelnik Sektora za materijalno-finansijske poslove SEKTOR ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE...  ...materijalno-finansijske poslove, daje stručna mišljenja o istim, inicira i učestvuje...  .... Posebni uslovi:  VSS – završen ekonomski fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema... 

Državna agencija za istrage i zaštitu

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, analize i stručna mišljenja, izradu elaborata, studija i programa...  ....  Status: Državni službenik – viši stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 27 dana

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

Opis poslova i radnih zadataka:  Prati i proučava pitanja ratnih zločina...  ..., usmjerava i pruža stručne savjete zaposlenima; Pomaže pripadnicima...  ...periodu, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka....  ...političkih nauka ili Ekonomski fakultet; položen stručni upravni... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž)

 ...kolegicu/kolegu u Sektoru IT i operacija, na određeno vrijeme: Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž) Mjesto rada...  ...oec; Po mogućnosti već jednu godinu radiš na relevantnim poslovima; Poznavanje radu na računaru ; Aktivno znanje... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 11 dan

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

Opis poslova: - Inicira i realizira projekte iz domena svog sektora...  ...budžeta projekta; - Pruža stručnu i tehničku pomoć prilikom sastavljanja...  ...grantove; - Obavlja poslove stručne, tehničke i...  ...BiH; - Sastavlja narativne i finansijske izvještaje prema propozicijama... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska služba za  prostorno...  ...02.Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis...  ...obavlja knjiženje likvidnih finansijskih dokumenata u skladu sa kontnim...  ...sistema studiranja – ekonomske struke - Najmanje 2 (dvije... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...MJESTA: 1. Revizor za finansijsku reviziju , 2 (dva)...  ...vrijeme; 4. Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju...  ...REVIZIJU Opis poslova : obavlja reviziju finansijskih...  ...; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog...  ...240 ECTS bodova, ekonomski fakultet, certifikat... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za finansijsko-računovodstvene poslove

 ...turizma Radno mjesto: ~ Stručni savjetnik za finansijsko-računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršilac Opis...  ...; arhivira ugovore; unosi finansijske podatke u bazu podataka; priprema...  ...Bolonjskog sistema studiranja,ekonomski fakultet, - 3 ( tri) godine radnog... 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...neretvanskog kantona/županije Radno mjesto: - Stručni suradnik za financijske poslove – Sektor za pravne, opće i financijske  poslove – 1 (...  ...ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen ekonomski fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar –  pomoćnik Načelnika – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta – 1 (...  ...02. : - VSS, VII stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog,... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci

Stručni saradnik za informisanje

Opis poslova: obavlja poslove u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, a posebno obrađuje zahtjeve upućene ministru...  ...obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

Opis poslova: Vrši koordinaciju tužilačkih odjela sa pisarnom TBiH i drugim koordinatorima...  ...skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca...  ...u krivičnom postupku; Izvršava i druge poslove po nalogu glavnog tužioca ili rukovodioca... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova: Obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, od pripreme akata do arhiviranja propisane dokumentacije za potrebe Projekta. obavlja poslove stručne i administrativne podrške zaposlenima Projekta iz oblasti konkursnih procedura, zapošljavanja... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni suradnik - kontrolor

 ...na radno mjesto: Stručni suradnik -...  ...mjeseci. I OPIS POSLOVA Opis primarnih obaveza...  ...radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za...  ...zaštite korisnika finansijskih usluga i postupku po...  ...stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera,... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 16 dana

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

Opis poslova: prate se propisi iz djelokruga rada;...  ...izradi budžeta Grada; stručno se obrađuju podaci za...  ...obavljaju se i drugi poslovi koje odredi šef Stručne...  ...sistema obrazovanja – ekonomske struke - najmanje 3...  ...radno mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju poslove... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

Opis poslova i radnih zadataka: osmišljava, analizira vodi i nadzire...  ...u programima EU i pruža stručnu savjetodavnu pomoć nadležnim...  ...Hercegovini; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog....  ...vrijeme bez probnog rada, do povratka državne službenice sa porodiljinog... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

Opis poslova: pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika-asistenta pomaže...  ...i u pripremi izvještaja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika...  ...Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za protokolarne poslove, Stručni savjetnik za saradnju s glasnogovornicima ministarstava i drugih institucija BiH

Opis poslova i radnih zadataka: stručni savjetnik za saradnju s glasnogovornicima ministarstava i drugih institucija BiH sarađuje s glasnogovornicima...  ...s pripadajućim akcionim planovima, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka, stručni savjetnik za svoj rad neposredno... 

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana