311 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih timova; izrađuje...  ...postizanju rezultata. Status:  državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata:  1380,00 KM... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 20 dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; učestvuje u pripremi... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

Opis poslova: priprema materijale koji su od značaja...  ...državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar...  ...radu Vlade; vrši i druge poslove koje odredi neposredno...  ...kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko...  ...visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove, Stručni saradnik-administrator ....

Opis poslova i radnih zadataka: vodi upravne postupke...  ...sa institucijama i pravnim licima vezano za...  ...i vrši druge poslove po potrebi. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmanje...  ...računaru; položen stručni upravni ispit. Status...  ...– viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Banja Luka
pre mesec dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

Opis poslova: Vrši izradu normativnih akata, izvješća...  ...programa i slično; vrši poslove vezane za radne odnose...  ...predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom...  ...kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko...  ...stepen stručne spreme pravne struke, odnosno visoko... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 20 dana

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši složenije ekonomske i finansijske poslove; vodi i ažurira bazu podataka vezanu za finansijski aspekt poslovanja Agencije; vrši kontrolu...  ...svog djelokruga rada. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen ekonomski... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 6 dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrte zakona, drugih...  ...tih propisa; priprema stručna mišljenja o...  ...drugo), priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja...  ...djece; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka...  ...visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ~3... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
prije 27 dana

Stručni saradnik ,,,

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje prepiske, dokumentacije i arhive;...  ...rad odgovara šefu Odsjeka. Posebni uslovi : Srednja stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 22 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan)...  ...fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima Poznavanje rada na...  ...komisije za nabavke, obavlja druge poslove po nalogu Voditelja odjela i... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan)...  ...na istim ili sličnim poslovima Položen stručni ispit...  ...potrebi preduzima mjere, obavlja poslove iz nadležnosti javnih ovlaštenja...  ...saradnikom za upravno pravne poslove, prati i primjenjuje... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...: Vogošća Opis posla: Strateško i operativno vođenje poslova s ciljem razvoja odnosa sa klijentima i dobavljačima; Održavanje...  ...****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 6 dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se...  ...radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog zaposlenog u...  ...za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada ...

Opis poslova: obavlja poslove vezane za održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica u naseljima...  ...kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje...  ...studiranja – diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke najmanje 2 (dvije)... 

Grad Mostar

Mostar
prije 11 dan

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi...  ...uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika...  ...Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/...  ...poslova:  VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u aktivnostima vezanim za...  ...izvora energije; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje...  ...uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko...  ...državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za organiziranje...  ...iz te oblasti; obavlja poslove organiziranja i vršenja...  ...diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet...  ...Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale (m/ž)

 ...Pored općih uvjeta definiranih pravnim propisima, za obavljanje poslova i radnih zadataka ovog radnog mjesta...  ...Fleksibilnost u radu, Spremnost za daljnje stručno usavršavanje, Vozačka dozvola B...  ...Komuniciranje s dobavljačima, te poslovi vezano za nabavu roba iz asortimana... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 21 dan

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora...  ...Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje...  ...radnog iskustva; Opis poslova i mjesto rada: Surađuje...  ...i administrativno pravne poslove u Institutu po nalogu direktora... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

opis poslova: prati i primjenjuje propise iz djelokruga svog posla, učestvuje u izradi plana nabavki stalnih sredstava...  ...izvještaje iz svog djelokruga rada, obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu šefa Odjela, šefa Službe. KANDIDAT... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana