Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni saradnik za pravne poslove posao

1-20 od 314 rezultati

Tužilaštvo BiH  -  Sarajevo
 ...okvi­ru pro­je­kta "IPA 2013 - Po­drška pra­vo­suđu u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni u rje­ša­va­nju pre­dme­ta ra­tnih zločina"   1. Stručni sa­ra­dnik – pra­vnik  Broj iz­vrši­la­ca:.................................................................dva (2) Sta­tus:....... 
prije 2 dana
JAVNI OGLASI  -  Banja Luka
 ...OPIS Stručni saradnik za zabrane i ograničenja Opis poslova: prati i proučava propise kojima su uvedene i kojima se uvode određene...  ...informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu... 
prije 3 sata
Agencija za državnu upravu Republike Srpske  -  Banja Luka
 ...izvršilac 3. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite 3.1. Viši stručni saradnik za porodičnu i dječiju zaštitu 1 izvršilac II Opšti uslovi...  ...brojem 1.1. VII stepen stručne spreme; poljoprivredni, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog... 
prije 9 dana
Uprava za indirektno oporezivanje  -  Banja Luka
 ...Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera Opis poslova: obavlja...  ...pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka... 
prije 7 dana
Banja Luka
 ...Saradnik za opšte i pravne poslove  (m/ž), Banja Luka Opis radnog mjesta Vodi evidenciju i arhivira prispjele eksterne dokumente Izrađuje...  ...rukovodioca službe i Uprave Društva Opšti uslovi Visoka stručna sprema VSS - VII stepen -  / pravnik – pripravnik /... 
prije 17 sata
Blagoleks-farm Bijeljina  -  Banja Luka
Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: Školska sprema: SSS farmaceutskog ili medicinskog smjera Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godina Poznavanje rada na računaru, Vozačka dozvola B kategorije Mjesto prebivališta: Banja...
prije 3 dana
Medis  -  Mostar
 ...pružamo cjelovite marketinške usluge. Ljekare, farmaceute i drugu stručnu javnost, a također i bolesnike informiramo o lijekovima koje...  ...nam se pridružite na sljedećim radnim mjestima: ~ Stručni saradnik za farmaceutske proizvode (m/ž) - više izvršilaca Nudimo... 
prije 3 dana
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za porodičnu i dječiju zaštitu – 1 izvršilac; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Opis poslova: Prati oblast...  ...na zahtjev pravnih lica i građana iz ove oblasti, vrši poslove vezane za alimentaciona potraživanja prema Konvenciji UN o ostvarivanju... 
prije 8 dana
Sud Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...ra­spi­su­je se   JA­VNI OGLAS za po­pu­nja­va­nje upražnje­nih ra­dnih mjes­ta u Su­du Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne     1. Stručni sa­ra­dnik za iz­vrše­nje kri­vičnih san­kci­ja 2. Re­fe­rent spe­ci­ja­list audio-vi­deo te­hničar 3. Sud­ski pri­pra­vnik u... 
prije 2 dana
Blagoleks d.o.o  -  Banja Luka
Blagolex d.o.o. Sarajevo , oglašava poziciju za: STRUČNI SARADNIK ZA RAZVOJ TRŽIŠTA Uslovi: SSS farmaceutskog ili medicinskog smjera Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godina Poznavanje rada na računaru, Vozačka dozvola B kategorije Mjesto... 
prije 2 dana
MEDIS d.o.o.  -  Bosna i Hercegovina
Medis d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: STRUČNI SARADNIK ZA FARMACEUTSKE PROIZVODE (M/Ž) Uslovi: VSS (magistar farmacije, doktor medicine, doktor stomatologije ili drugi odgovarajući prirodoslovni smjer), poželjno iskustvo na istim ili sličnim radnim... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Doboj
 ...I 1. Samostalni stručni saradnik - trećeg zvanja za planiranje i organizaciju civilne zaštite u Odsjeku za planiranje, mobilizaciju...  ...od elementarne nepogode i druge nesreće, vrši i sve druge poslove koji se odnose na organizovanje, pripremanje i sprovođenje mjera... 
prije 9 dana
Al-Diyar Društvo za promet nekretnina i usluge d.o.o.  -  Ilidža
 ...OPIS Radno mjesto: Pravnik Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Kvalifikacije: VSS-diploma pravnog fakulteta, minimalno 5 god. radnog iskustva, poznavanje imovinsko-pravnih odnosa, zastupanje pred Opštinskim sudom, zastupanje pred nadležnim opštinskim... 
prije 3 dana
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH  -  Sarajevo
 ...unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe , raspisuje Zavoda zdravstvenog...  ...# Stručni suradnik za plansko analitičke poslove – 1 izvršilac  2. Stručni suradnik za... 
prije 3 dana
NLB Banka d.d.  -  Sarajevo
 ...NLB Banka d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za:       STRUČNI SARADNIK ZA INVESTICIJE I NABAVKE       Uslovi: - završena visoka...  ...za nabavke, racio timovi i slično, - obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela.       Prijaviti se možete putem... 
prije 3 dana
Revizorska komora federacije BiH  -  Sarajevo
Opis poslova: Obavlja poslove vezano za nadzor i provjeru kvalitete rada društava za...  ...fotokopije ne starije od 6 mjeseci za traženu stručnu spremu i certifikat ovlaštenog revizora,... 
prije 19 dana
Goražde
 ...državnu službu Federacije BiH na zahtjev Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje...  ...fakultet društvenog ili tehničkog smjera, najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240... 
prije 15 dana
Pharmacol International d.o.o.  -  Banja Luka
 ...profesionalni pristup i kontakt s najsavremenijim dostignućima u polju njihova rada. Zbog proširenog obima posla tražimo: Stručno-komercijalni saradnik za promociju medicinskih proizvoda (m/ž) za teritoriju Bosne i Hercegovine – 1 zaposlenik Uslovi: završen fakultet... 
prije 8 dana
Zanat  -  Konjic
Opis poslova: Rad na različitim aktivnostima s ciljem prodaje proizvoda Zanata putem već razvijene distributivne mreže kao i rad na aktivnostima za proširenje prodajne mreže Zanata: Vođenje specifičnih prodajnih transakcija koje zahtijevaju pismenu i usmenu komunikaciju...
prije 7 dana
Paragraf LEX BA d.o.o.  -  Bijeljina
 ...Spremnost za učenje i razvoj Izražen timski duh Zaposlenima nudimo: Redovnu zaradu, podršku u radu Profesionalnu obuku Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj Ukoliko ispunjavate sve navedene uslove pozivamo Vas da dostavite CV sa fotografijom putem... 
prije 9 dana