120 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04. 1/14.7/16. i 7/22.), čl. 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 2/05), čl. 85. st. 1. tač. 7. i čl. 87. i čl. 88. Pravila JU Osnovne... 

JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar

Mostar
prije 2 dana

Direktor

 ...2023. godine, Upravni odbor JU Muzički centar Pavarotti Mostar, raspisuje J A V N I   K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora na period od četiri (4) godine Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove: završena VSS, da... 

JU Muzički Centar Pavarotti Mostar

Mostar
prije 19 dana

Direktor

 ...obavlja i ostale poslove koje su mu zakonom ili drugim propisom stavljene u nadležnost. Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa... 

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...osiguranju u Bosni i Hercegovini u cilju osiguranja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti. Osigurava i organizuje kvalitetno pružanje tehničke i savjetodavne pomoći Agencije svim učesnicima na tržištu osiguranja. Odgovara za organizaciju i izvršenje svih drugih zadataka... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...u j e J A V N I   K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica...  ...za stara i iznemogla lica” Jablanica II Opis pozicije Direktor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica obavlja sljedeće... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 16 dana

KONTROLOR TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA

~ Vršenje tehničkog pregleda vozila,praćenje ispravnosti i funkcionalnosti opreme na stanici,obavljanje svih pratećih radnji vezanih za kompletan proces tehničkog pregleda Obavezni uslovi: Srednja saobraćajna škola,mašinska škola- saobraćajni tehničar, automehaničar... 

ŠILJAK DOO

Sarajevo
prije 13 dana

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...odnos 1 . Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječje obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic 2....  ...iz matične knjige rođenih Uvjerenje o nekažnjavanju Direktor se bira na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 8 dana

Direktor, Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u...  ...u inostranstvu; obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe međunarodne saradnje, priprema... 

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sig...

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor

 ...i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Služene novine HNK“ broj 02/05), Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
prije 27 dana

Direktor

 ...BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“)...  ...do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora. Direktor JU Srednje politehničke škole u Mostaru bira se na mandatni... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 20 dana

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...javnog natječaja Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1. Referent za tehničko održavanje objekta - domar 1 izvršitelj II. Mjesto rada; Mjesto rada je u Mostaru - Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 23 dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

 ...ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposoban/a... 

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-17/15, te Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-116/23, Upravni odbor raspisuje K O N K U R S za izbor i... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u...  ...u inostranstvu; obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe međunarodne saradnje, priprema... 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...rješenja o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane direktora; vodi evidenciju svih uposlenih, formira, vodi, ažurira i vrši...  ...kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

Tehnička priprema, Skladištar u veleprodaji (m)

 ....o. Široki Brijeg, raspisuje N A T J E Č A J za sljedeća radna mjesta u poslovnici Široki Brijeg (Visoka Glavica) # Tehnička priprema (m/ž) - 2 izvršitelja Opis i potrebne kvalifikacije: Prijem i obrada naloga u AutoCAD-u Dostavljanje obrađenog... 

„Modra Stijena“ d.o.o.

Široki Brijeg
pre mesec dana