...Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru . Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu, vlastoručno... 

Sveučilište u Mostaru

Široki Brijeg
prije 6 dana
 ...Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i web stranici Društva. Urednom se smatra samo prijava koja je potpisana od strane podnosioca, potpunom prijavom smatra se prijava uz koju... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
prije 1 dan
 ...budu ispunjavali uslove će biti kontaktirani od strane naše firme. Hvala na razumijevanju. Više o nama možete saznati na našoj web stranici Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene... 

SATELIT-tbm HB d.o.o.

Čitluk
prije 15 sata
 ...adrese kandidata, ukoliko je navedena u obrascu prijave na javni oglas. Podaci o Komisiji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici poslodavca. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 4 dana
 ...dokumente i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto za koje apliciraju, tj.: • Obrazac prijave na javni oglas sa web stranice (kategorija O nama - Karijera u Pošti) • Životopis • Izvod iz matične knjige rođenih - rodni list (ovjerena kopija) •... 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Mostar
prije 1 dan
 ...ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, . Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 8 dana