9 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Agenciji. Obavlja zadatke utvrđene zakonima ili...  ...poslova, optimalno korištenje finansijskih i ostalih resursa. Rukovodi i koordinira rad rukovodećih državnih službenika u planiranju... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjetnik

 ...predlaže mjere za unapređenje poslovnih procesa u sudovima, a u cilju povećanja efikasnosti rada sudova i veće iskorištenosti ljudskih resursa u sudovima. pruža podršku sudovima u cilju uspostavljanja efikasnije komunikacije suda sa građanima i povećanju transparentnosti... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

SLUŽBENIK ZA KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

 ...Sarajevo Rok za prijave: 08.06.2023. godine Svrha radnog mjesta Poduzima širok raspon poslova podrške efikasnom upravljanju ljudskim potencijalima, administrativnih poslova i drugih aktivnosti podrške radu Odjela u cilju efektivne i efikasne podrške VSTV-u BiH u... 

VSTV BiH

Sarajevo
prije 1 dan

Direktor

 ...rukovodi Direkcijom, zastupa i predstavlja Direkciju i organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Direkcije; upravlja ljudskim resursima Direkcije; donosi propise i ostale opće i pojedinačne akte za koje je zakonima i ostalim propisima ovlašten te u skladu sa zakonima... 

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre mesec dana

PR&Marketing Associate

 ...ovoj poziciji će imati priliku da: ~Koordinacija digitalnih projekata, planiranje i distribucija kreiranog sadržaja tj. blogova, resursa, studija slučaja, brošura, slika, objava oglasa itd., uz istovremeni rad na širenju digitalnog utjecaja kompanije i povećanja broja... 

BS Telecom

Sarajevo
prije 14 dana

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...unapređenja rada i razmjene iskustava iz područja interne revizije, učestvuje u pripremi planova obuke internih revizora, efikasno koristi resurse dodijeljene za obavljanje funkcije interne revizije, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

 ...kadrovska i statusna pitanja, te u domenu svojih nadležnosti dostavlja periodične izvještaje o tome  šefu Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima i obukama, kome odgovara za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...dostavlja godišnji plan obuke nadležnim rukovodiocima radi odobravanja i osigurava njegovu implementaciju;osigurava učinkovito korištenje resursa dodijeljenih za izvršavanje funkcije interne revizije; usmjerava pažnju CHJ na sve razlike u mišljenjima između internih revizora i... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci