Radnik na utovaru komunalnog otpada, KV Vodoinstalater ...

 ...Dokaz o radnom iskustvu; Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak Sva dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora da bude u originalni ili ovjerenom presliku ne starije od 6 (šest) mjeseci. Kandidati koji dostave potpunu prijavu, iz koje... 

J. P. « BROĆANAC »d.o.o. Čitluk

Čitluk
pre mesec dana

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci

Blagajnik

 ...prioritet u zapošljavanju (ukoliko ispunjavaju opće i posebne uvjete radnog mjesta). Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca) mora sadržavati naziv radnog mjesta, stupanj stručne spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog. Ako se... 

JP Mostar Parking

Mostar
pre 2 meseci

Direktor

 ...(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (ovjerena preslika diplome i ista mora imati potpis ovlaštene osobe, te na mjestu ovjere sadržavati napomenu da original, odnosno diploma ima suhi žig koji nije vidljiv na... 

JP MOSTAR PARKING d.o.o. Mostar

Mostar
prije 6 dana

Stručni saradnik - referent

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Upravitelj Šumarije Mostar ...

 ...) mjesečni novčani dodatak c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Napomena: Uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom stažu mora sadržavati naziv radnog mjesta, stupanj stručne spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog. Ako se... 

„Šume Hercegovačko-neretvanske

Mostar
prije 18 dana

Rektor

 ...Raspisuje se natječaj za izbor Rektora Univerziteta Modernih znanosti - CKM, Mostar, na mandatni period od 4. godine. Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene zakonom i Statutom Univerziteta. I Opći uvjeti su: Državljanstvo BiH; Nepostojanje... 

CKM Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Ravnatelj

 ...Ustanove se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine i po isteku razdoblja može biti ponovo imenovan. IV Kandidat za ravnatelja mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine da nije otpušten iz... 

Javna Ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesn...

Stolac
pre 2 meseci

Pomoćnik ministra u Sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača

 ...ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalno ministarstvo trgovine

Mostar
prije 23 dana

Učitelj povijesti ....

 ...o navedenom. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Sva dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu mora biti  original ili ovjerena preslika (ne starija od 6 mjeseci). U prijavi na natječaj obvezno navesti adresu i kontakt telefon.... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu

 ...upošljavanju trebaju dostaviti dokaz  o svom statusu u skladu sa propisom na kojeg se pozivaju. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata... 

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske župan...

Mostar
pre mesec dana

Računovodstveno-administrativni radnik

 ...branilaca, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom. Sva dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu na konkurs mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Izabrani kandidat je dužan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje... 

O.Š. „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Cestar 1

 ...dokazuje se potvrdom ranijeg poslodavca) ~ dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije vozila Priložena dokumentacija mora biti u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili ovjerenoj fotokopiji originala koji nije stariji od 3 mjeseca od trenutka podnošenja... 

CESTE d.d. MOSTAR

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik za informisanje

 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Učitelj katoličkog vjeronauka

 ...vjeronauka. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Sva dokumentacija koji kandidati prilažu uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. U prijavi na natječaj obavezno navesti adresu i kontakt telefon. Kandidati koji ispunjavaju... 

Osnovna škola Cim

Mostar
pre 2 meseci

Referent za podršku korisnicima sustava, Stručni suradnik za šumske krađe i štete ...

 ...mjesečni novčani dodatak c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Napomena: Uvjerenje/Potvrda poslodavca o radnom stažu mora sadržavati naziv radnog mjesta, stupanj stručne spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog. Ako se... 

Javno poduzeće šumsko gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko...

Mostar
prije 2 dana

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 10 dana

Stručni savjetnik za sport

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Medicinska sestra / tehničar, Doktor medicine ..

 ...fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);  - uvjerenje o državljanstvu -  potvrda o prebivalištu ( CIPS) Traženi dokumenti... 

Dom zdravlja Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

 ...DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas, uz kraću biografiju/lične i poslovne reference, s tim da se u prijavi mora navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, broj telefona, e-mail adresu i adresu stanovanja putem koje se može... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove i poslove javnih nabava

 ...nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH) kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: VŠS društvenog smjera ili ekvivalent stečen po Bolonjskom sustavu obrazovanja, najmanje... 

Vlada Hercegovačko - neretvanske županije/kantona

Mostar
pre 2 meseci

Stručni savjetnik u Odjeljenju za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje ....

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Pedagoški zavod Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci