Radnici u novoj pekari (m/ž) - 13 radnih mjesta

 ...Pekar majstor (m/ž)– 2 radna mjesta Pomoćnik pekara (m/ž)– 2 radna mjesta Pizza majstor (m/ž)– 2 radna mjesta Pita majstor (m/ž) - 2 radna mjesta Slastičar (m/ž) – 2 radna mjesta Prodavač (m/ž)– 4 radna mjesta Higijeničar (m/ž)– 1radna mjesta... 

Avant d.o.o. Zenica

Zenica
prije 2 dana

Javni konkurs za popunu radnih mjesta MUP-a Kantona Sarajevo u početnom...

 ...Javni konkurs za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarrajevo u početnom činu “MLAĐI INSPEKTOR”. U nastavku možete  pogledati i video-klipove sa sadržajima koji se odnose na pravilno izvođenje vježbi u okviru testa... 
Ilijaš
prije 13 dana

Šef Odsjeka

 ...Hercegovine, na zahtjev Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 1/01 Šef Odsjeka SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE, OPĆE I... 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - referent

 ...postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Tajnik

 ...Hercegovine, na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 1/01 Tajnik 1/01 Tajnik Opis poslova i radnih... 

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

 ...ECTS bodova; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; položen stručni...  ...elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko...  ...za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji originale... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 20 dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Sekretar ....

 ...stručnosti, završen fakultet; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim...  ...to: Komisija I za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 1/01, 1/02, 1/03,...  ...kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Pomoćnik ministra u Sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača

 ...zadataka, da daju upute za rad i nadziru rad službenika i namještenika i koordiniraju rad u...  ...od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe...  ...konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu... 

Federalno ministarstvo trgovine

Mostar
prije 16 dana

Stručni savjetnik za radne odnose

 ...postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI  KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 24 dana

Zamjenik generalnog sekretara

 ...JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva...  ...nauka; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci; tri (3) godine na...  ...kvalifikuje za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji... 

Sekretarijat Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za sport

 ...postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, Objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Generalni sekretar

 ...Generalnom sekretarijatu iz radnog odnosa ili vezano s radnim odnosom...  ...rad rukovodećih državnih službenika u Generalnom sekretarijatu u...  ...elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem...  ...imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („...  ...i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za upravno - pravno rješavanje

 ...postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika  u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma... 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Sarajevo
pre 2 meseci

Tajnik s pоsebnim zadatkоm

 ...najmanje 240 ЕCTS bodova; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine...  ...prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sustava za elektronsko...  ...kvalificira za imenovanje za radno mjesto državnog službenika, dostavlja Agenciji... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Sarajevo
prije 27 dana

Savjetnik u odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove

 ...marta 2013. i broj: 09/1-21-32-35957/18 od 08.11.2018. godine) i u skladu sa Odlukom o potrebi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine broj: 09/1-21-34-2-3059/23 od 24.08.2022. godine, a uz prethodno... 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Sarajevo
prije 6 dana

Načelnik sektora za materijalno-finansijske poslove

 ...i Hercegovine, na zahtjev Državne agencije za istrage i zaštitu, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu 1/01 Načelnik Sektora za materijalno-finansijske poslove SEKTOR... 

Državna agencija za istrage i zaštitu

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...propisima h) predlaže organizaciju društva i sistematizaciju radnih mjesta i) utvrđuje prijedloge općih akata čije je usvajanje u...  ...nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata da prihvata obavezu... 

JKP “STANDARD“ d.o.o. Konjic

Konjic
prije 6 dana

Pripravnik/vježbenik - volonter

 ...unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Općinskog suda u Mostaru (broj: 058-0-Su...  ...u okviru svoje struke, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u trajanju do 2...  ...za zapošljavanje, rješenje nadležnog instituta/ustanove/organa o utvrđenom stepenu... 

Općinski sud u Mostaru

Mostar
prije 26 dana

Pomoćnik ministrice, Ravnatelj ...

 ...javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne...  ...JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu...  ...službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u skladu... 

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Sarajevo
pre mesec dana

Vozač - kurir

 ...13, 93/17 i 59/22) i čl. 30 i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj:...  ...: Sarajevo Rok za prijave: 28.07.2023. godine Svrha radnog mjesta Pruža podršku iz nadležnosti Odjela blagovremenim i sigurnim... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

 ...koordinacije procesa planiranja i programiranja državnog programa pomoći EU i koordinacije...  ...240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje...  ...zaposlenika na radno mjesto državnog službenika na određeno vrijeme, do povratka državne... 

Direkcija za evropske integracije

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni suradnik za analizu stanja u oblasti koncesija ...

 ...da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske...  ...naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu  privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 3 dana

Direktor

 ...najmanje 180 ECI'S bodova -Šumarski fakultet, # da imaju 5 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, # da nije...  ...članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata da prihvata obavezu... 

Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

Konjic
prije 19 dana

Član kolegija direktora

 ...članka 8. stavak 1. Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine između Vijeća ministara...  .../20) raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta 1 člana/ice Kolegija direktora Instituta  za nestale osobe... 

Institut za nestale osobe BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Vozač - kurir

 ...Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i...  ...-3-MA-809- l/23 od 08.08.2023. godine, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, raspisuje...  ...JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u Institutu za... 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne...  ...JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna...  ...godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci