...services. Our great team is developing the best Multi-Screen Video...  ...broadcasters. 1. Senior  Frontend Developer – one position (Mostar)...  ...Your role will be to: Develop, test and deploy client application...  ...Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3... 

More Screens

Mostar
pre 2 meseci
 ...odjela Kandidati su uz popunjeni prijavni obrazac koji je sastavni dio ovog Javnog oglasa i kojeg kandidati mogu preuzeti na Web stranici dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kao i dokumentaciju o prioritetu pri upošljavanju na temelju... 

Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona/ž...

Mostar
prije 6 dana
 ...Komisiji za javne nabavke, - Izrađuje ugovore i ostalu prateću dokumentaciju u okviru postupaka javnih nabavki, - Unosi podatke na web stranicu Agencije za javne nabavke, - Obavlja i druge poslove koje mu dodjeli neposredni nadređeni. 1 3. Služba za... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...kazališne predstave. III.      POTREBNI DOKUMENTI Kandidati su uz popunjeni obrazac prijave na natječaj koji se može preuzeti na web stranici HNK Mostar ( dužni dostaviti originale ili ovjerene preslike slijedeće dokumentacije: •          Svjedodžba o završenoj... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, u štampi: Večernji list i Dnevni avaz, te na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. Podnositelji prijava sa... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, . Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana
 ...kandidatkinje svoje prijave sa biografijom, brojem kontakt telefona i dokazom o ispunjavanju uslova mogu izvršiti putem prijavnog obrasca na web stranici Banke:  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kontaktirat ćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor... 

NLB Banka

Mostar
prije 11 sat
 ...mjesto. Prijavljivanje na oglas vrši se dostavljanjem prijave na potpuno i uredno popunjenom obrascu (koji se može pribaviti putem web-stranice Uprave sa svim potrebnim dokumentima, putem pošte preporučeno, na adresu: Uprava za neizravno oporezivanje, 78000... 

Uprava za neizravno oporezivanje

Mostar
prije 13 dana
 ...starije od 3  mjeseca od dana objave oglasa. Prijava na javni oglas se podnosi na obrascu, koji kandidati mogu preuzeti na službenoj web stranici poslodavca POSEBNI USLOVI Za poziciju pod rednim brojem 1.1. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama "Večernji list" i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru . Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu, vlastoručno... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...poznavanje engleskog jezika Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave potrebno preuzeti na web stranici Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru – )  dostaviti sljedeću dokumentaciju : Životopis Uvjerenje o državljanstvu (... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
prije 14 dana
 ...službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Ante Starčevića bb, Mostar ili na web stranici Agencije ). Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidat za pripravnika će biti... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mostar
pre 2 meseci
 ...kojima se zahtjeva ponašanje u skladu sa islamskim propisima. Škola će objaviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na  web -stranici škole i  pristupit će  intervjuu u srijedu  03. 01. 2024 . godine u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat... 

Karađoz-begova medresa

Mostar
pre 2 meseci
 ...Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni list“, službenoj stranici i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNK i web stranici Pozorišta lutaka u Mostaru. Mjesto rada: Pozorište lutaka u Mostaru. II OPIS POSLOVA I USLOVI 1. U radni odnos na... 

Pozorište lutaka u Mostaru.

Mostar
prije 15 dana
 ...iz oblasti timskog rada i komunikacije. Uz prijavu (obvezni prijavni obrazac koji je sastavni dio konkursa, a koji se nalazi na web stranici Služe za zapošljavanje HNŽ-HNK -  , na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK i web stranici Centra... 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los R...

Mostar
prije 12 dana
 ...znanja rada na računaru. II Svojeručno potpisan: -     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...Javni poziv sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu „Večernji list“ i web stranici Ministarstva ) putem Pisarnice Ministarstva ili preporučeno putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo energije,... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
pre mesec dana
 ...preslike dokumenata, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci. VI. Natječaj će biti objavljen u dnevnim novinama „Večernji list“, Web stranici Centra i „Službenim novinama F BiH“. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijave... 

„Centar za socijalni rad Grada Mostara“

Mostar
prije 18 dana
 ...dokumentacijom dostavlja se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Oslobođenje“ i web stranici Univerziteta, a dostavlja se na adresu: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru Mašinski fakultet Univerzitetski... 

Mašinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...kreiranju mehanizma za praćenje realizacije strateškog planiranja u sudovima; učestvuje u kreiranju i održavanju platforme u okviru web portala VSTV-a BiH za objavljivanje indikatora efikasnosti rada sudova, ažurira i analizira indikatore efikasnosti blagovremeno... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Mostar
pre 2 meseci
 ...starije od 3  mjeseca od dana objave oglasa. Prijava na javni oglas se podnosi na obrascu, koji kandidati mogu preuzeti na službenoj web stranici poslodavca . POSEBNI USLOVI Za poziciju pod rednim brojem 1.1. Doktor medicine na Odjelu za urgentno zbrinjavanje i... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...trendovima Zainteresirani mogu aplicirati ISKLJUČIVO popunjavanjem i slanjem obrasca za zaposlenje koji se nalazi na Motorex oficijelnoj web stranici  , rubrika Zaposlenje! Kandidati koji uđu u uži krug će biti informisani u roku od 15 dana od dana završetka konkursa.... 

"MOTOREX" d.o.o. "MOTOREX" d.o.o.

Mostar
prije 4 dana
 ...struke predviđene Nastavnim planom i programom i usmeni dio (razgovor sa komisijom).       Rezultati konkursa bit će objavljeni na web stranici škole 25.12.2023. godine do 1300 sati. Intervju sa kandidatima koji zadovoljavaju uslove konkursa bit će obavljen 26.12... 

JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...popunjenu pismenu prijavu koja se podnosi na Obrascu propisanim za prijem u radni odnos u javni sektor HNK/Ž koji se može preuzeti s web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž biografiju, uvjerenje... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama "Večernji list" i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru . Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu, vlastoručno... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...adrese kandidata, ukoliko je navedena u obrascu prijave na javni oglas. Podaci o Komisiji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici poslodavca. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa... 

Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...certificiranog računovođu. Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave potrebno preuzeti na web stranici Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru – )  dostaviti sljedeću dokumentaciju : Životopis Uvjerenje o državljanstvu (... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...prijavljujete)“ Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnim novinama. Konkurs se objavljuje web stranici Službe Zavoda za zapošljavanje HNK, na web stranici Centra i Oglasnoj ploči Centra. Neblagovremene i nepotpune prijave... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Ros...

Mostar
pre mesec dana
 ...priprema dokumentacije i ispitivanje tržišta za realizaciju projekata,  izrada završnog izvješća i ostalo), uredno vođenje i uređivanje WEB stranice Ustanove u suradnji s ravnateljem Ustanove, čuva, sprema i odlaže dokumentaciju u skladu sa zakonom propisanim rokovima,... 

„Dječji vrtići“ Mostar,

Mostar
pre 2 meseci
 ...telefona / mobitela i e-mail adrese. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana  objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i web stranici Društva. Sa kandidatima koji ispune uvjete iz Oglasa uz dostavu tražene dokumentacije, obaviti će se pismeni i usmeni... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
prije 11 sat