46 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...prijavu na konkurs dostave dokaze o navedenom. Školski odbor će u roku od osam (8) dana, od dana kada je donio odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direkora. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit će... 

JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar

Mostar
prije 2 dana

Voditelj kvalitete

 ...traženim dokumentima je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja u tisku, osobno na protokol Zavoda ili putem pošte preporučeno na adresu: JAVNA USTANOVA „VETERINARSKI ZAVOD HNŽ/K“ Ulica kneza Višeslava 30 88 000  M o s t a r S... 

Javna ustanova „Veterinarski Zavod HNŽ/K“

Mostar
prije 1 dan

Direktor

 ...neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Priložena dokumentacija se neće vraćati. Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte - preporučeno n a adresu: JU SREDNJA POLITEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR Školski odbor – za Konkursnu komisiju Sjeverni... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 20 dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...Javnog oglasa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom  „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ . Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola Centra ili preporučeno putem pošte na adresu: Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar Tekija br. 40 88... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 13 dana

Menadžer Spa centra (m/ž)

 ...Ugovor o radu na određeno vrijeme, uz mogućnost stalnog zaposlenja Fiksna plata + procenat Mjesto rada: Mostar Prijave slati putem e-mail adrese: ****@*****.*** Natječaj ostaje otvoren do 31.05.2023. godine.... 

VILA „EDEN“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 15 dana

Direktor

 ...Pravilnikom o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica. VI Podnošenje prijava Prijave sa dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica – Upravni odbor Ul. Trg oslobođenja bb. 88 420  J a b l a n... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 16 dana

Nastavnik predmeta Povijest ...

 ...prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom. Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu sa naznakom: SREDNJA ŠKOLA DR. FRA SLAVKA BARBARIĆA U ČITLUKU Stjepana Radića br. 7 88 260  Č i... 

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku

Čitluk
prije 14 dana

Direktor

 ...ispunjavali uslove konkursa obavit će se intervju. Upravni odbor će u roku od osam (8) dana, od dana kada je donio odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora. Kandidat koji bude izabran bit će obavezan, prije donošenja... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
prije 27 dana

Pripravnik

 ...dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Diplomirani građevinski inženjer (m/ž)

 ...primanjima. Mjesto rada: Mostar Prijave sa životopisom i sa gore navedenim dokumentima i informacijama dostaviti na adresu ili putem e-maila: „PROMARK“ d.o.o. Mostar Rodoč bb 88 000  M o s t a r E-mail: ****@*****.*** Za sve dodatne... 

„Promark“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 28 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 21 dan

Vježbenik

 ...i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom. Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem  obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja usmenog ispita. Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Biolog na Klinici za ginekologiju i porodništvo

 ...je dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI - na adresu: SKB Mostar Kralja Tvrtka bb 88 000  M o s t a r (na koverti je potrebno navesti... 

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Mostar
prije 23 dana

Ravnatelj

 ...Sva tražena dokumenta uz prijavu treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja. Dokumenta dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu : Dječiji vrtić  Čapljina Ulica Gojka Šuška b.b. 88 300  Č a p lj i n a „ Javni natječaj za... 

Dječiji vrtić Čapljina

Čapljina
prije 23 dana

Doktor medicine; logoped; glavni finansijski knjigovođa

 ...članova njihovih porodica u HNK. Komisija će o vremenu i mjestu održavanja svih faza izbornog procesa obavijestiti kandidate pismenim putem na adresu kandidata, kao i putem e-mail adrese kandidata. Podaci o Komisiji za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 17 sata

Kuhar

 ...zapošljavanje. IV Kandidati koji blagovremeno dostave potpune i uredne prijave i koji ispunjavaju uslove oglasa bit će pismenim putem obavješteni o mjestu i vremenu polaganja usmenog ispita. Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat... 

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Jablanica
pre 2 meseci

Stručni saradnik ,,,

 ...svojeručno potpisanim prijavnim obrascem i svim traženim dokumentima dostaviti u roku od osam dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije Mehmeda Spahe br. 1 71 000  S a r a... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 23 dana

Diplomirani građevinski inženjer (m/ž)

 ...primanjima. Mjesto rada: Mostar Prijave sa životopisom i sa gore navedenim dokumentima i informacijama dostaviti na adresu ili putem e-maila: PROMARK d.o.o. Rodoč bb 88000 Mostar e-mail: ****@*****.*** Za sve dodatne informacije kontaktirati... 

PROMARK d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale (m/ž)

 ...dokaze o stupnju stručne spreme ili ovjerenu kopiju istog. Navedenu dokumentaciju dostavite do 10.06.2023.god. i to elektronskim putem na mail: ****@*****.*** Nakon provedenog procesa selekcije i odabira kandidata, aplikantima će biti upućena povratna... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 22 dana

Prodajni savjetnik (m/ž)

 ...Redovna i stimulativna primanja u skladu sa učinkom. Prijave sa CV-om, slati na e-mail adresu: ****@*****.*** ili putem pošte na adresu: “Auto Start” d.o.o. Mostar Vrapčići b.b 88 113  M o s t a r “sa naznakom prijava na oglas” Konkurs... 

“Auto Start” d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana