...(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/13), a na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke sa sjedištem u Mostaru, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje J A V N I   K O N K U R S za prijem pripravnika u Federalnom ministarstvu... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mostar
pre 2 meseci
 ...državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Kantonalnog suda u Mostaru, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu... 

Javni oglasi

Mostar
prije 5 dana
 ...ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog konkursa. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
 ...ispita smatrat će se da je odustao od daljnje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 ...ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog konkursa. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o... 

Grad Čapljina

Čapljina
prije 6 dana
 ...položen stručni ispit (pod stručnim ispitom se podrazumjeva: položen ispit Općeg znanja kod nadležnih agencija za državnu službu u BiH, stručni upravni ispit ili drugi ispit položen kod nadležnih institucija),... 

JU Centar za socijalni rad Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci
 ...tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Općine Čitluk, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje J A V N I   K O N K U R S za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre mesec dana
 ...ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog konkursa Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o... 

Općina Jablanica

Jablanica
prije 25 dana