87 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Tehničar

 ...sljedeću dokumentaciju: ~biografiju (CV) i propratno pismo u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, ~ podatke o obrazovanju, ~ traženom radnom iskustvu, podatke o dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost... 

„ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA“ d.o.o. „ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJ...

Banja Luka
prije 14 dana

Direktor

 ...Oslobođenje, 25.05.2023. Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 4. i čl. 7. Upustava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK... 

Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
prije 4 dana

Direktor

 ...Dnevni avaz, 11.05.2023. Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 19 dana

SPA TERAPEUT

~ Obavljanje terapeutskih usluga (masaže) i kozmetičkih usluga Obavezni uslovi: Kandidate/kinje koji imaju formalno obrazovanje za fizioterapeute sa ili bez iskustva ili osobu sa iskustvom rada u SPA centru duže od godinu dana, Kandidate/kinje koji su osim masaža... 

Vi Corporation

Stari Grad Sarajevo (opština)
prije 6 dana

Metalurg (VSS)

 ...SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KANDIDATI ĆE DOBITI NA RAZGOVORU ZA POSAO. Zahtjevi vezani za iskustvo i obrazovanje Obavezno  radno iskustvo na poslovima METALURGA u mašinskoj industriji i drugim srodnim industrijama Završen fakultete VSS... 

TN Bosnia d.o.o. Konjic

Konjic
prije 11 dan

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...propisane  Zakonom o predškolskom odgoju Hercegovačko- neretvanskog kantona, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje HNK, Pravilima i drugim aktima Obdaništa i to: VŠS ili VSS ( ili prvi ciklus bolonjskog sistema studija koji se vrednuje sa... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 7 dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...u javnom oglasu kandidati moraj ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: Za poziciju 01: ~(NK ili PKV) Osnovno školsko obrazovanje Za poziciju 02: ~ SSS - IV stupanj, medicinska škola (opći smjer), ~1 godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima struke... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 12 dana

Direktor

 ...imenovanjima FBiH („Sl. novine F BiH“, broj. 12/03, 34/03 i 65/13) b)Posebni uslovi : VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 15 dana

Pripravnik

 ...radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje: Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Direktor

 ...92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i...  ...ima višu (VŠS) ili visoku (VSS) stručnu spremu (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja),... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
prije 26 dana

Ravnatelj

 ...treba ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to: VŠS ili VSS iz područja predškolskog odgoja, pedagoških i psiholoških znanosti,... 

JU Dječiji vrtić „CICIBAN“

Prozor-Rama
prije 18 dana

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

 ...iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja. Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno...  .../priznavanju. dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 6 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 20 dana

Direktor

 ...iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja. Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno...  .../priznavanju. dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Voditelj trgovačkog centra (m/ž)

 ...nabavka) Svakodnevno nadgledanje svih operativnih aktivnosti centra Izvještavanje Uprave KVALIFIKACIJE: Fakultetsko obrazovanje/diploma (Preferiano u oblasti ekonomije i marketinga); alternativno srednja stručna sprema s minimalno 5 godina iskustva na rukovodećim... 

City Centar AD d.o.o

Cazin
prije 21 dan

Stručni saradnik za informisanje

 ...godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Direktor

 ...u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH . 2. Posebni uslovi da ima visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja (završen medicinski ili stomatološki fakultet);  da ima položen stručni ispit i najmanje pet (5) godina... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Stručni saradnik ,,,

 ...stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog obrazovanja ili gimnazija, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine...  .../priznavanju. dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 22 dana

Socijalni radnik

 ...ispunjavati i posebne uvjete za predmetno radno mjesto: -Visoka školska sprema, najmanje VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje (najmanje 240 ili 300 ECTS bodova) drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja/obrazovanja, odnosno visoka stručna sprema iz... 

Centar za socijalni rad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...05.2023. Na temelju čl. 20a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12), čl. 18. Statuta i čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 22 dana