Laboratorijski tehničar

 ...kliničke bolnice Mostar evid. br. 5714/2 od 22.07.2022. godine, te Odluke ravnatelja evid. broj: 01-30-7395/23, a sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), Sveučilišna klinička bolnica... 

SKB Mostar

Mostar
prije 6 dana

Vozač autobusa

 ...Dnevni list , 11.09.2023. Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), čl. 5. i 7.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Sl. novine HNK/Ž“, br. 4/19 , br. 5/19 i br.... 

JP Mostar bus d.o.o. Mostar

Mostar
prije 13 dana

Upravitelj Šumarije Mostar ...

 ...Na temelju čl. 20a. st. 1. Zakona o radu FBiH („Službene novine Fedreracije BiH“, broj: 26/l6 i 89/ 18), čl. 5. st 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“. broj: 4/19, 5/19 i 5/20), čl. 34. stavak i) statuta J. P. "šume... 

„Šume Hercegovačko-neretvanske

Mostar
prije 11 dan

Nastavnik,

 ...Disertacije, ▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,  ▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 27 dana

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...kliničke bolnice Mostar evid. br. 5714/2 od 22.07.2022. godine, te Odluke ravnatelja evid. broj: 01-30-7261/23, a sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), Sveučilišna klinička bolnica... 

SKB Mostar

Mostar
prije 10 dana

Voditelj ekspoziture

 ...naznakom „Prljava na Oglas za radnu poziciju VODITELJ EKSPOZITURE --NE OTVARATI“ Javni oglas se sprovodi u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine“ br.13/19, 9/21 i 53/21). Za... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Stručni suradnik - kontrolor

 ...rješenje i druge kontrolne i postkontrolne akte, vrši postkontrolni postupak izvršenja naloženih mjera i rokova; # Pruža podršku u postupku po prigovorima klijenata pravnih lica na rad subjekata bankarskog sistema u segment zaštite korisnika finansijskih usluga i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 9 dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Referent - Administrativno-tehnički sekretar

 ...adresu Javnog pravobranilaštvo Grada Mostara, na obrascu za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačka – neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", broj 4/19 od 05.07.2019.... 

Grad Mostar

Mostar
prije 18 dana

Blagajnik

 ...poznavanju engleskog jezika i rada na računalu. Prijava na Javni natječaj se podnosi na obrascu koji je sastavni dio Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko – neretvanskoj županiji-kantonu. Urednom prijavom smatra se ona koju... 

JP Mostar Parking

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik - referent

 ...Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Medicinska sestra/tehničar

 ...da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, čuva profesionalnu...  ...se usmeni ispit. U skladu sa čl. 7. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre mesec dana

Cestar 1

 .... 20a. Zakona o radu Federacije BiH („ Službene novine Federacije BiH" broj 26116, 89/18, 23/20, 103/21 i 44/22), čl. 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine Federacije BiH" broj 13/19, 9/21 i 53/21... 

CESTE d.d. MOSTAR

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćni radnik u kuhinji

 ...Predsjedništva, člana 20. i člana 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i člana 2. Pravilnika o postupku provođenja konkursne procedure za prijem u radni odnos u Crveni križ Grada Mostara, a  u skladu sa prijedlogom Komisije za razoj,... 

Crveni križ Grada Mostara

Mostar
pre 2 meseci

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...Oglas za radnu poziciju SARADNIK ZA STANOVNIŠTVO-LIČNI BANKAR --NE OTVARATI“ Javni oglas se sprovodi u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine br. 13/ 19, 9/21 i 53/21). Za sprovođenje... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
prije 24 dana

Stručni savjetnik za sport

 ...Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovač...

Mostar
pre 2 meseci

Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu

 ...uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu ''Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen sukladno s  Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu'' koji je sastavni dio javnog oglasa)... 

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske župan...

Mostar
prije 27 dana

Dramska glumica II. Grupe, Inspicijent ...

 ...2023. Temeljem članka 20. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18, i 44/22) i članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ“ broj 4/19, 5/19 i 5/20), a... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 19 dana

Službenik platnog prometa/kontrolor-likvidator-blagajnik

 ...poziciju SLUŽBENIK PLATNOG PROMETA/KONTROLOR-LIKVIDATOR-BLAGAJNIK --NE OTVARATI“ Javni oglas se sprovodi u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine br. 13/ 19, 9/21i53/21). Za... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 20 dana

Čistačica u Eko servisu bolnice, Medicinska sestra/tehničar .....

 ...osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Pomoćni radnik za fizičke poslove, Tokar/bravar ...

 ...Na temelju članka 112. stavak 1.Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH". br. 26/16 i 89/19) i članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektora u Hercegovačko–neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ", broj: 4/19, 5/19 i 5/20), te... 

„Vodovod“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni savjetnik u Odjeljenju za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje ....

 ...Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Pedagoški zavod Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Vodoinstalater,

 ...općoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije...  ...(„Službene novine FBIH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u  („Službene novine... 

„Komunalno“ d.o.o. Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Direktor

 ...Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH,,  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj: 4/19, 5/19 i 5/... 

JP “Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Pomoćni radnik - čistačica

 ...Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21, 103/21 i 44/22), članka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a, broj: 04/19, 5/19 i 5/20“), članka... 

Javna ustanova „Centar za kulturu i sport“ Stolac

Stolac
pre mesec dana

Referent finansijske operative - blagajnik

 ...usluga i ostale prodaje na zakonom propisani način i u propisanim rokovima; vrši fakturisanje; kompletira i kontroliše dokumentaciju u postupku fakturisanja; prima i kontroliše cjelokupnu materijalno-finansijsku dokumentaciju i stara se o njihovoj ispravnosti i rokovima;... 

JZU „Dom zdravlja“Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Predsjednik, Član školskog i upravnog odbora javnih ustanova

 ..., 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta Općine Jablanica (Sl.glasnik Općine Jablanica br. 2/09, 8/16 i 2/20) i člana 2. i 9. Odluke o postupku i kriterijima za imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 4/15)... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre mesec dana