...pod vodstvom i nadzorom iskusnih kvalificiranih stručnjaka u suradnji s Magdeburškim institutom za zavarivanje (MIG-MAG 135/136; TIG 141; REL 111). Neki od strojeva s kojima radimo su ZAVARIVAČKI ROBOT CLOOS QUIROX 350 11 AXIS 184⁰ i veliki broj zavarivačkih strojeva... 

„SIK“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...vozačke dozvole (preslika iste s obje strane). Prijava na Javni natječaj se podnosi na obrascu koji je sastavni dio Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko – neretvanskoj županiji-kantonu . Urednom prijavom smatra se ona koju... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...osnovu člana 20a Zakona o radu FBiH (Službene novine Federacije BiH broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“, broj 4/19, 5/19 i 5/20), Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...radni odnos br. 259/24 od 12.02.2024. godine, člana 20a. Zakona o radu (,, Službene novine FBiH ,, broj 26/16, 89/18 i 23/), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK  (,, Službene novine HNK,, broj 4/2019, 5/2019 i 5/2020), člana 5. i 6. Pravilnika o... 

Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona/ž...

Mostar
prije 6 dana
 ..., kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uvjete, odbacit će se. - U proceduri za izbor, kandidati podliježu postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su se prijavili. - Temeljem rezultata provjere osposobljenosti... 

Uprava za neizravno oporezivanje

Mostar
prije 13 dana
 ...2024. Temeljem članka 20a. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), a... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...Disertacije, ▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta, ▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana
 ....2024. Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana... 

Pozorište lutaka u Mostaru.

Mostar
prije 15 dana
 ...razmatranje. Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršiti će se sukladno Zakonu o radu FBiH, Uredbi o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i  Pravilniku... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
prije 14 dana
 ...Dnevni list, 15.02.2024. Na osnovu člana 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK/Ž“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 98. Pravila Javne ustanove... 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los R...

Mostar
prije 12 dana
 ...osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...razmatranje. Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršiti će se sukladno Zakonu o radu FBiH, Uredbi o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i  Pravilniku... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...obrazovanju HNK-a, i člana 67. Pravila Karađoz-begove medrese, člana 13. Pravilnika o radu Karađoz-begove medrese, člana 5. Pravilnika o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke,... 

Karađoz-begova medresa

Mostar
pre 2 meseci
 ...06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), te člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mostar
pre 2 meseci
 ...Oslobođenje, 09.01.2024. Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova i radnih zadataka:  Vodi manje složene upravne postupke, vrši izradu pojedinačnih i općih upravnih akata, predlaže nadzor i kontrolu i određene provjere na terenu u vezi sa postupkom koji vodi; preduzima zakonske mjere kod odobrenja stalnog i privremenog boravaka... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi  timske  postupke  iz  područja  prevencije  i  promocije liječenja i rehabilitacije...  ...PRI ZAPOŠLJAVANJU U skladu sa čl. 7. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...Dnevni list, 28.12.2022. Na osnovu čl. 20.a Zakona o radu ( Sl. Novine FBiH br. 26/16 i 89/18), čl. 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNK/Ž (Sl. Novine HNK/Ž br. 4/19, 5/19 i 5/20) , čl. 44. Statuta JP Mostar bus d.o.o. Mostar, čl.... 

JP Mostar bus d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19, 5/20), člana... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...mjerodavne Crkve. Kandidati koji zadovoljavaju uslove javnog konkursa u skladu sa odredbama Pravilnika o jedinstvenim kriterijima o postupku i izboru zaposlenika  JU Srednje mašinsko-saobraćajne škole pristupit će intervju i to: pismenom dijelu, (Metodike nastavnog rada... 

JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ....2024. Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana... 

JU Narodna biblioteka - Odjel dječija biblioteka Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...natječaj Životopis Izvod iz MKR  Uvjerenje o državljanstvu Uvjerenje o nekažnjavanju Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka Diploma kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi  Prosjek ocjena sa završenog studija  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako... 

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Mostar
pre mesec dana
 ...kliničke bolnice Mostar evid. br. 5714/2 od 22.07.2022. godine, te Odluke ravnatelja evid. broj: 01-30-65/24, a sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), Sveučilišna klinička bolnica Mostar... 

SKB Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); vodi propisane evidencije iz djelokruga svog rada; učestvuje u pripremi izvještaja, informacija, analiza, instrukcija i upustava; prati i evidentira provedbu... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 .... Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19, 9/21 i 53/... 

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BO...

Mostar
prije 26 dana
 ...svom radu zakonskim i datim rokovima, sprovodi disciplinske postupke,        obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno...  ...pismeni i usmeni ispit. U skladu sa čl. 7. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...kliničke bolnice Mostar evid. br. 5714/2 od 22.07.2022. godine, te Odluke ravnatelja evid. broj: 01-33-1416/24, a sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21), Sveučilišna klinička bolnica... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...poziciju SLUŽBENIK PLATNOG PROMETA/KONTROLOR-LIKVIDATOR-BLAGAJNIK - NE OTVARATI" Javni oglas se sprovodi u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine br. 13/19, 9/21 i 53/21). Za... 

UNION BANKA

Mostar
pre 2 meseci
 ...naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige – obvezno samo za znanstveno-nastavna zvanja); -Dokaze o mentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova; -Izvadak iz matične knjige rođenih (originalni izvadak ili ovjerenu kopiju); -... 

Sveučilište Hercegovina

Mostar
pre 2 meseci
 ...Oslobođenje, 30.12.2023. Na temelju članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/19), članka 7. Pravilnika o radu, broj: UV-01-01-01-1-150-3/2022 od 9.2.2023. godine,... 

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Mostar
pre mesec dana