..., Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/ice Društva Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar, broj: 1544...  ...Deponija d.o.o. Mostar Oglašava se sljedeća pozicija: - Direktor/ica JP Deponija d.o.o. Mostar                    1 izvršilac... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...Shodno ukazanoj potrebi Autoprevoz bus Mostar na lokaciji Mostar raspisuje:  OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Izvršni direktor društva OPIS POSLOVA:  Planiranje, usmjeravanje ili koordiniranje operativnih aktivnosti kompanije; Nadgledanje svakodnevne operativne... 

Sejari d.o.o.

Mostar
prije 6 sataNovi
 .... S ciljem održanja uspjeha poslovanja te dodatnog rasta i razvoja, tražimo iskusnog i predanog stručnjaka za poziciju ~ Direktora/ice tvrtke – 1 (jedan) izvršitelj Odgovornosti: vođenje i motiviranje tima vrhunskih inženjera strateško vođenje tvrtke... 

INTEGRA d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
 ...Javnog konkursa br. 142/2023. od 22.12.2023. Upravni odbor Centra za kulturu, objavljuje K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU MOSTAR Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za kulturu Mostar na period od 4 (... 

Centar za kulturu

Mostar
pre mesec dana
 ...Mostar objavljuje JAVNI NATJEČA J ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d....  .... Imenovanje se vrši na razdoblje od četiri (4) godine. Direktor Odjela za internu reviziju ima dužnost i odgovornost brinuti... 

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Odluke o ponovnom sprovođenju postupka za izbor i imenovanje direktora broj 130/23 od 28.12.2023. godine, na 14. redovnoj sjednici održanoj...  ...bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar. 2. Opis poslova Direktor obavlja poslove koji su Zakonom, podzakonskim aktima, Statutom... 

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih Škola (Službene novine HNK-a, br: 2/05), člana...  ...u razmatranje. Priloženi dokumenti se ne vraćaju.   Direktor Srednje medicinske škole Mostar bira se na mandatni period od... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...javnoga natječaja za izbor i imenovanje članova Uprave (generalnoga direktora i izvršnih direktora) JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar...  ...tekstu: Društvo), i to za sljedeće pozicije: 1. Generalni direktor 2. Izvršni direktor za Proizvodnju električne energije 3.... 

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: neposredno rukovodi Zavodom; zastupa i predstavlja Zavod; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda; donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika...

Grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
opis poslova: - učestvuje u provedbi planova rada odjela i grupe; - vrši pripremne radnje, provjerava opremu i zadužuje potrebni novac i dokumentaciju za početak posla; - vrši ispravnu kategorizaciju vozila i obavlja naplatu cestarine, izdaje račune iz blagajne, vrši...

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...oštećenju, fotografije, obračune šteta i ostalu dokumentaciju; Po potrebi vrši procjenu šteta u drugoj državi uz prethodnu suglasnost Direktora Sektora procjene i likvidacije šteta; Predlaže rezervu za prijavljene materijalne šteta na osnovu dostupne dokumentacije.... 

ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d.

Mostar
prije 8 dana
 ...sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj  01-1-1-395/24 od 26.01.2024.godine, v.d.direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o prijemu radnika u radni odnos, broj 01-3036-15-01/24 od 09.02.2024. godine, objavljuje se: J A V... 

Pozorište lutaka u Mostaru.

Mostar
prije 15 dana
 ...zasnivanja radnog odnosa br. 01-02-256-1/24 od 16.02.2024. godine i člana 4. Pravilnika o radu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar, v.d. direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...da sva tonska oprema bude pravilno uskladištena •          prema potrebi obavlja i druge poslove po nalozima i uputama tehničkog direktora ili ravnatelja HNK Mostar. II.        UVJETI ZA RADNO MJESTO Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće i... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 20 dana
 ...574/23 od 27.12.2023. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka, v.d. direktor preduzeća, raspisuje J A V N I   K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP Mostar bus d.... 

JP Mostar bus d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...nadležne Komisije donošenjem završnih akata s preporukama o daljnjoj podršci i zaštiti djeteta i porodice, drugi poslovi po nalogu direktora (pomoćnika). Pored opštih uslova predviđenih zakonom (da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin BiH), kandidati... 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los R...

Mostar
prije 12 dana
 ...sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj 01-1-1-4192-1/23 od 13.12.2023.godine, v.d.direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...pomagala, uzima materijale za hitne pretrage, hrani nepokretne korisnike, obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra. 02. obavlja tekuće i manje popravke u objektu Centra, vodi brigu o ispravnom funkcioniranju i održavanju... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...posla:  Provodi i organizira interne kontrole ispravnosti knjiženja u Glavnu knjigu, uočava nepravilnosti i izvješćuje Izvršnog direktora Prati zakonske propise iz oblasti računovodstva/revizije/poreza, izvješćuje Rukovoditelja računovodstva te osigurava primjenu... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...područna odjeljenja Blagaj i B. Polje. O raspoređivanju radnih zadataka i dužnosti, kao i utvrđivanje mjesta i načina rada odluku donosi direktor Škole nakon izbora. Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti isključivo poštom na adresu:... 

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Odjel dječija biblioteka  Mostar  i člana 4. Pravilnika o radu JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka  Mostar, te Odluke direktora JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka  Mostar o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj:01-264/2023... 

JU Narodna biblioteka - Odjel dječija biblioteka Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...radnih zadataka iz domena svoje struke dio radnog vremena provodi na organizaciji odjela i u tom pravcu daje prijedloge pomoćniku direktora za pravne poslove, prati i tumači zakonske i druge propise značajne za rad Ustanove, te ukazuje na njihovu blagovremenu primjenu... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...podugovorenu opremu i ažurira njihove kartone Mijenja rukovoditelja laboratorija ako je odsutan ili zadržan Drugi poslovi koje mu direktor društva ili predstavnik kvalitete definiraju u okviru njegove stručne spreme Uvjeti: Strojarski tehničar, strojarski... 

Tvrtka „Lotrić Control“ d.o.o. Mostar,

Mostar
prije 25 dana
 ...6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj 2/05),...  ...prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene fotokopije. Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine, sa početkom... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre mesec dana
 ...6. Pravilnika o radu sa pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar, v.d. direktora J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar raspisuje: JAVNI  OGLAS za prijem radnika u radni odnos u J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar na neodređeno... 

J.P. „Parkovi“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...čisti i održava sve vrste podova, zalijeva i održava cvijeće; skuplja prljavo rublje od korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Ustanove Uvjeti za obavljanje poslova: Opći uvjeti: ~ da je državljanin BiH, stariji od 18 godina Posebni uvjeti:... 

Dom za starije i iznemogle osobe "KRALHICA MIRA" Bijakovići

Međugorje
pre mesec dana
 ...i člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“Jablanica, dana 26.01.2024.godine Direktor JZU raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine I  RADNO MJESTO:... 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Jablanica
prije 29 dana
 ...obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada po nalogu direktora. II a) Kandidati treba da ispunjavaju: a) opće uslove: da su stariji od 18    godina,     da su državljani  BiH... 

JU Centar za socijalni rad Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci