14 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Pravnik/advokat

 ...Advokatura „Ćupina & Co“ Mostar, objavljuje O G L A S za slijedeće na radno mjesto ~ Pravnik/advokat - 1 (jedan) izvršilac Opis posla: ~ daje pravne savjete; sastavlja različite podneske (zahtjeve, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr.); zastupa stranke... 

Advokatura „Ćupina & Co“ Mostar

Mostar
pre mesec dana

Dipl. pravnik (m/ž)

 ...raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ~ Dipl. pravnik (m/ž) - 1 izvršitelj Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i ove uvjete: Završen pravni fakultet, Minimalno pet godina radnog iskustva... 

„Prisika“ d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Diplomirani pravnik/magistar prava

 ...Zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Davanje pravnih mišljenja i savjeta Praćenje zakonskih propisa i sudske prakse...  ...za izvršavanje odluka i dr. Uvjeti: VSS - diplomirani pravnik Poznavanje rada na računalu Poželjno znanje engleskog... 

„INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 19 dana

Direktor

 ...odnosno visoko obrazovanje I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova socijalne, pravne, ekonomske ili druge društvene struke najmanje tri (3) godine radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme položen stručni... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...strankama; pomaže pravobranitelju u proučavanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom pravobraniteljstva u pojedinim...  ...posebne uslove, i to: - VSS, najmanje VII stepen stručne spreme pravne struke, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Generalni sekretar

 ...i drugim organima; učestvuje u aktivnostima Univerziteta u pravnoj komunikaciji s drugim univerzitetima i akademskim asocijacijama...  ...Ustava BiH). Posebni uvjeti konkursa : VSS - diplomirani pravnik sa 5 (pet) godina radnog iskustva, poznavanje jednog stranog... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Medicinska sestra/tehničar ...

 ...će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i stručnih sposobnosti. Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Pedagog, Nastavnik razredne nastave . ...

 ...završen Filozofski fakultet; Odsjek pedagogija i psihologija; Nastavnički fakultet; Odsjek za pedagogiju; Za poziciju A3. završen Pravni fakultet (Za sekretara može biti izabrana osoba koja ima najmanje višu stručnu spremu, prijoritet prijema imaju kandidati pravne... 

JU OŠ ˝Mujaga Komadina˝ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni suradnik za pravnu podršku 2

 ...KORPORATIVNA JEDINICA PREDSJEDNIKA UPRAVE 1. Stručni suradnik za pravnu podršku 2, Grupa za korporativno pravo i pravnu podršku, Odjel za pravne poslove, Sektor za pravne i regulatorne poslove, KJPU - 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Pozorištu lutaka u Mostaru: a) VSS (VII stepen) – Pravni fakultet, Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS bodova; b) radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 8 dana