24 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka: rukovodi Direkcijom, zastupa i predstavlja Direkciju i organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Direkcije; upravlja ljudskim resursima Direkcije; donosi propise i ostale opće i pojedinačne akte za koje je zakonima i ostalim propisima...

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...odnos 1 . Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječje obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic 2....  ...iz matične knjige rođenih Uvjerenje o nekažnjavanju Direktor se bira na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 14 dana

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Agenciji. Obavlja zadatke utvrđene zakonima ili drugim relevantnim propisima. Provodi politike usvojene od Vijeća ministara...

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

Opis poslova: Organizira zaštitu lica i imovine, potpuno čuvanje i zaštitu arhivske građe od uništenja, oštećenja i krađe, planira i organizira protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, organizira edukaciju i obuke državnih službenika i namještenika u oblasti zaštite od...

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor, Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sig...

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže direktoru u obavljanju poslova iz nadležnosti Službe i po ovlaštenju zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sa svim ovlaštenjima i odgovornostima u rukovođenju Službom; predstavlja i zastupa Službu; obavlja... 

Služa za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...u Agenciji; izrada rješenja o formiranju radnih grupa u Agenciji i rješenja o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane direktora; vodi evidenciju svih uposlenih, formira, vodi, ažurira i vrši prijave i odjave za penziono i zdravstveno osiguranje za sve državne... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

KONOBARICA / ŠANKER

 ...uslov?: radno iskustvo poželjno Platni razred: PO DOGOVORU Način prijave na oglas: ~ Na kontakt telefon Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima Kontakt osoba: DIREKTOR Kontakt telefon: 063 397 410 Kontakt email: ****@*****.***

OLD TRACK D.O.O.

Sarajevo
prije 3 dana

RECEPCIONER/KA

 ...Način prijave na oglas: Na kontakt email za prijave Na kontakt telefon Poštom na adresu poslodavca Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima Kontakt osoba: Direktor Kontakt telefon: 063 397 410 Kontakt email: ****@*****.***

OLD TRACK D.O.O.

Vogošća
prije 3 dana

Računovođa, Istražitelj

 ...Hercegovine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem zaposlenika u radni odnos br. 01/1-34-1-1051/23 od 19.05.2023. godine, Kolegij direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine raspisuje J A V N I   O G L A S za prijem zaposlenika u radni odnos na... 

Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

TESAR

~ Tesarski radovi u građevini ili dr.poslovi po nalogu direktora Obavezni uslovi: ~ VKV, KV ili priučeni majstor Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov Kontakt telefon: 033 660 420 Kontakt email: ****@*****.***

KOLINVEST doo Sarajevo

Sarajevo
prije 22 dana

Sjekač, Kačilac

 ...radnika broj: P-1328/23 od 10.05.2023.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje O G L A S za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic Raspisuje se oglas... 

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Konjic
prije 26 dana

Doktor medicine na bolničkim odjelima, na određeno vrijeme

 ...odnos u JU Opća bolnica Konjic broj: U.O.02-12-266/2019 od 27.10.2019. godine i Odluke broj: 01-04-358/2023 od 05.06.2023. godine, Direktor JU Opća bolnica Konjic raspisuje: J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos ~ Doktor medicine na bolničkim... 

JU Opća bolnica Konjic

Konjic
prije 17 sata

Domar objekta, Referent - recepcionar,

 ...godine i broj: 01-02-73/22 od 17.02.2022. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog oglasa broj:01-30-1264/23 od 15.03.2023.godine, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine , objavljuje JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih... 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosn...

Sarajevo
pre 2 meseci

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo;  Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja; Broj izvršilaca: jedan (1); Opći uvjeti: ~ Opći uvjeti propisani... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...i dostavlja relevantnu dokumentaciju u žalbenom postupku Uredu za žalbe, učestvuje u radu komisije za nabavke na osnovu rješenja direktora, prati rokove za potpisivanje ugovora i vodi računa o potpisivanju ugovora tokom perioda važenja ponuda za postupke nabavki koji su... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za administrativno ekonomske poslove

 ...i Hercegovine zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme, Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, na osnovu prijedloga komisije za izbor... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za računovodstveno-materijalne poslove

 ...osobe;  vodi evidenciju o izdatim reversima o zaduženjima stalnih sredstava i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposredno pretpostavljenog zaposlenika. Posebni uvjeti: pored opštih uvjeta predviđenih zakonom utvrđuju se i posebni uslovi... 

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Herc...

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...vannastavnih aktivnosti polaznika Akademije; dužan je da postupa po svim zadacima koji su utvrđeni u mjesečnom planu rada koji donosi direktor i tako bude angažiran puno sedmično radno vrijeme na izvršavanju zadataka; sudjeluje u planiranju i provođenju slobodnih... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci