Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni su m/ž posao

1-20 od 296 rezultati

Medis  -  Mostar
 ...od 10 godina. Partnerima, inovativnim farmaceutskim poduzećima, pružamo cjelovite marketinške usluge. Ljekare, farmaceute i drugu stručnu javnost, a također i bolesnike informiramo o lijekovima koje proizvode priznati svjetski proizvođači. Usmjereni smo ka daljnjem razvoju... 
prije 3 dana
Agencija za državnu upravu Republike Srpske  -  Banja Luka
 ...istorijskog  i prirodnog nasljeđa 2.1. Zamjenik direktora 1 izvršilac 3. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite 3.1. Viši stručni saradnik za porodičnu i dječiju zaštitu 1 izvršilac II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos: 1. da je... 
prije 9 dana
Panevropski univerzitet Apeiron  -  Banja Luka
 ...Docent za uže stručne pedagoške discipline – jedan izvršilac Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Uslovi za izbore nastavnika i saradnika utvrđeni su članom 76 – 85 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 73/10) i članovima 184... 
prije 9 dana
Sud Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...ra­spi­su­je se   JA­VNI OGLAS za po­pu­nja­va­nje upražnje­nih ra­dnih mjes­ta u Su­du Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne     1. Stručni sa­ra­dnik za iz­vrše­nje kri­vičnih san­kci­ja 2. Re­fe­rent spe­ci­ja­list audio-vi­deo te­hničar 3. Sud­ski pri­pra­vnik u... 
prije 2 dana
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za porodičnu i dječiju zaštitu – 1 izvršilac; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Opis poslova: Prati oblast porodične i dječije zaštite, učestvuje u drugostepenom upravnom postupku, pruža stručnu pomoć prvostepenim organima u rješavanju... 
prije 8 dana
Pharmacol International d.o.o.  -  Banja Luka
 ...partnerima profesionalni pristup i kontakt s najsavremenijim dostignućima u polju njihova rada. Zbog proširenog obima posla tražimo: Stručno-komercijalni saradnik za promociju medicinskih proizvoda (m/ž) za teritoriju Bosne i Hercegovine – 1 zaposlenik Uslovi:... 
prije 8 dana
Blagoleks d.o.o  -  Banja Luka
Blagolex d.o.o. Sarajevo , oglašava poziciju za: STRUČNI SARADNIK ZA RAZVOJ TRŽIŠTA Uslovi: SSS farmaceutskog ili medicinskog smjera Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godina Poznavanje rada na računaru, Vozačka dozvola B kategorije Mjesto... 
prije 2 dana
Blagoleks d.o.o.  -  Banja Luka
 ...OPIS „Blagoleks“ d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto stručni saradnik za razvoj tržišta za teritoriju Banja Luke. Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: Školska sprema: SSS farmaceutskog ili medicinskog smjera Radno iskustvo na istim ili sličnim... 
prije 5 dana
Paragraf LEX BA d.o.o.  -  Banja Luka
 ...Paragraf Lex BA je kompanija koja distribuira stručnu literaturu u elektronskoj formi – elektonsku pravnu bazu “Paragraf Lex BA”. Od osnivanja postižemo odlične rezultate: povećavamo broj zaposlenih, ulažemo značajna sredstva u razvojne projekte i konstantno se unapređujemo... 
prije 9 dana
JAVNI OGLASI  -  Banja Luka
 ...OPIS Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreznih obveznika Opis poslova: sačinjava izvještaje o izvršenim kontrolama i postignutim rezultatima; sačinjava analize i izvještaje iz djelokruga rada Odsjeka; predlaže plan kontrole; sarađuje sa drugim... 
prije 3 sata
Uprava za indirektno oporezivanje  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za korisničku podršku poreznog podsistema Opis poslova: vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu poreznih procedura; priprema odgovarajuća uputstva za rad; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao... 
prije 7 dana
MEDIS d.o.o.  -  Bosna i Hercegovina
Medis d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: STRUČNI SARADNIK ZA FARMACEUTSKE PROIZVODE (M/Ž) Uslovi: VSS (magistar farmacije, doktor medicine, doktor stomatologije ili drugi odgovarajući prirodoslovni smjer), poželjno iskustvo na istim ili sličnim radnim mjestima... 
prije 2 dana
ZART Home&Contract Textile (ZART d.o.o. Sarajevo-Ilidža)  -  Sarajevo
Opis radnog mjesta: Rad sa profesionalcima (arhitekti i dizajneri) na odabiru tekstila za opremanje određenog enterijera Rad na poslovima prodaje Izrada predračuna i vođenje brige o naplati Stalna komunikacija s dobavljačima i klijentima Briga o enterijeru...
prije 27 dana
Bijeljina
 ...1.Nastavnik  matematike , 1 izvršilac, 18 časova sedmično,  lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit  za rad u nastavi,  na određeno radno vrijeme do  povratka  radnice  sa bolovanja. 2.Nastavnik  njemačkog  jezika,  1 izvršilac 10 časova sedmično,  lice... 
prije 17 sata
Tužilaštvo BiH  -  Sarajevo
 ...okvi­ru pro­je­kta "IPA 2013 - Po­drška pra­vo­suđu u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni u rje­ša­va­nju pre­dme­ta ra­tnih zločina"   1. Stručni sa­ra­dnik – pra­vnik  Broj iz­vrši­la­ca:.................................................................dva (2) Sta­tus:....... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Doboj
 ...I 1. Samostalni stručni saradnik - trećeg zvanja za planiranje i organizaciju civilne zaštite u Odsjeku za planiranje, mobilizaciju i vanredne situacije u Odjeljenju za civilnu zaštitu Grada Doboja, na neodređeno vrijeme - 1 (jedan) izvršilac, 2. Samostalni stručni... 
prije 9 dana
JU Elektrotehnička škola ‘Nikola Tesla’’  -  Banja Luka
 ...Profesor stručno- teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom u struci od najmanje 1 godine, na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, puna norma. Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa radnim... 
prije 1 dan
NLB Banka d.d.  -  Sarajevo
 ...NLB Banka d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za:       STRUČNI SARADNIK ZA INVESTICIJE I NABAVKE       Uslovi: - završena visoka stručna sprema tehničkog (mašinska/građevinska/arhitektonska)  ili ekonomskog usmjerenja, - radno iskustvo na istim ili sličnom... 
prije 3 dana
Sarajevo
 ...Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu, planira realizaciju Programa obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namijenjen... 
pre 2 meseci
Rukotvorine d.o.o.  -  Konjic
Opis poslova: Rad na različitim aktivnostima s ciljem prodaje proizvoda Zanata putem već razvijene distributivne mreže kao i rad na aktivnostima za proširenje prodajne mreže Zanata: Vođenje specifičnih prodajnih transakcija koje zahtijevaju pismenu i usmenu...
prije 7 dana